Pretekársky poriadok

/Pretekársky poriadok
Pretekársky poriadok2018-11-22T20:30:18+00:00

PRETEKÁRSKY PORIADOK SZPZ

Kategórie

Off-snow

 • Canicross 1 pes
 • Bikejoring 1 pes
 • Scooter 1 pes
 • Scooter 2 psy + D
 • Malý záprah 3-4 psy
 • Veľký záprah 5 a viac psov

On-snow

 • Skijoring 1 pes
 • Skijoring 2 psy
 • D
 • C
 • B (5 a viac psov)

Tie isté kategórie pre FCI, okrem SC 1-2 FCI.

A    Podmienky účasti

 • Prihlásenie
  Prihlásením pretekár uznáva pretekársky poriadok a propozície daných pretekov.
  Prihláška musí byť podaná pred začiatkom pretekov, posledný termín určuje organizátor.
  Organizátor môže pri udaní dôvodu prihlášku odmietnuť.
  Pretekár s čistokrvnými psami (plemena SH, AM, GP, S) môže štartovať len so psami, ktoré majú platné rodokmene a preukážu sa nimi pri registrácii/veterinárnej kontrole na mieste pretekov.
 • Podmienky pre povolenie štartu pretekárov
  Pretekári od 12 do 17 rokov (vrátane) môžu štartovať iba so súhlasom rodičov.
  Kategória Juniori: 12-15 rokov (vrátane)
  Prilba je povinná pre všetkých pretekárov a kategórie Off-snow pretekov (výnimkou je kategória Canicross) a On-snow kategóriu Skijoring do 18 rokov.
  Pretekár môže štartovať v tej istej kategórii aj viackrát, všetky štarty mu budú riadne zmerané časomierou, avšak vyhodnotený v rámci poradia v kategórii bude iba jeho najlepší čas.

Off-snow
Cc, Bkj, Sc: od 12 rokov
D (2psy): od 12 rokov
Malý záprah (3,4psy), Veľký záprah: od 18 rokov

On-snow
Skj: od 12 rokov
D: od 12 rokov
C, B, O: od 18 rokov

Štart pretekárov bez licencie SZPZ je na konci štartového poľa, avšak vyhodnotení budú v rámci danej kategórie, v ktorej budú pretekať. Pretekár môže získať licenciu prihlásením sa do klubu patriaceho pod SZPZ, zaplatením poplatku SZPZ a na základe úspešného absolvovania testu, ktorý vykoná na pretekoch pod dohľadom delegáta SZPZ. Pretekár bez licencie môže absolvovať max 3 preteky, potom, ak sa chce zúčastniť ďalších, a to aj v nasledujúcej sezóne, musí mať licenciu. Pretekár bez licencie sa nemôže zúčastniť na pretekoch v On-snow sezóne a nemôže mu byť udelený titul Majstra Slovenska.

 • Podmienky pre povolenie štartu psov
  Minimálny vek psov pre ŠPRINT je 12 mesiacov, pre MID a LONG je 18 mesiacov.
  Organizátor, ak udá dôvod, môže psovi, alebo záprahu účasť na pretekoch odmietnuť.
  Záprah alebo jednotlivý pes, ktorý sa na pretekoch nezúčastnil 1.kola, nesmie štartovať ani v ďalších kolách.
  Záprah musí byť počas pretekov vedený pretekárom, s ktorým štartoval v 1.kole.
  Záprah alebo jednotlivý pes, ktorý bol na pretekoch diskvalifikovaný, nesmie štartovať v ďalších kolách.
  Pes môže štartovať v danom preteku iba 1x. Neplatí pre detské preteky.
  Ak je riaditeľ pretekov presvedčený o tom, že pes alebo záprah nie sú schopní preteky dokončiť, budú diskvalifikovaní.
  Štartovať na preteku môžu iba začipované psy.
  Riaditeľ pretekov má právo znížiť počet psov v štartujúcom tíme z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti daného záprahu, ako aj iných záprahov, v prípade, že je viditeľné, že pretekár nie je schopný udržať kontrolu nad svojím tímom.
 • Označovanie
  Je zakázané meniť psa v priebehu pretekov. Pri pretekoch, ktoré sa skladajú z niekoľkých kôl, sa pre organizátora doporučuje každého psa pred štartom 1.kola označiť farebnou značkou (sprejom alebo farbou určenou pre zvieratá). Prípustné je tiež označenie po dobehnutí do cieľa 1.kola.
  Psy musia byť označené aj čipmi.
 • Hodnotenie
  Preteky prebiehajú a sú hodnotené vo všetkých kategóriách. V prípade kategórie AM, GP, S, ak sa zúčastnia 3 a viacerí pretekári, budú vyhodnotení samostatne, v prípade menšieho počtu, na základe dohody riaditeľa pretekov a delegáta SZPZ. To isté platí pre rozdelenie ženy/muži, juniori/seniori (pre kategórie Canicross, Bikejoring a Skijoring).

B     Doping

 • Povinnosti
  Majiteľ psa aj pretekár sú povinní zabezpečiť, aby psy neboli po dobu pretekov pod vplyvom dopingu.
 • Dopingová kontrola
  Vedenie pretekov a delegát SZPZ sú oprávnení previesť dopingovú kontrolu. Každý pes zo záprahu môže byť kontrolovaný. Kontrolované môžu byť aj viaceré psy zo záprahu a to počas jedného alebo viacerých behov. Ak je vyžadovaná dopingová kontrola, musí byť pri nej prítomný majiteľ alebo pretekár. Ten musí písomne predložiť súpis všetkých medikamentov, ktoré svojim psom podal v posledných 72 hodinách. Ak sa u niektorého psa preukáže podanie zakázaného lieku, je tento pes (alebo celý záprah) a pretekár diskvalifikovaný. S týmto rozhodnutím musí byť majiteľ záprahu aj pretekár oboznámený.
  Ak majiteľ alebo pretekár prevedenie dopingovej kontroly u svojho záprahu alebo psa odmietne, je pretekár aj záprah diskvalifikovaný a výsledok dopingovej kontroly je automaticky považovaný za pozitívny.

  Súčasťou dopingovej kontroly je aj kontrola na alkohol s akceptovateľným výsledkom 0,00
  . Ak sa u pretekára preukáže požitie zakázanej látky, je diskvalifikovaný. Ak pretekár prevedenie dopingovej kontroly odmietne, je diskvalifikovaný a výsledok dopingovej kontroly je automaticky považovaný za pozitívny.

  Pri pozitívnom výsledku dopingovej skúšky sa ukladá pretekárovi zákaz pretekárskej činnosti na 2 roky a psovi na 1 rok. O pozitívnom výsledku SZPZ bezodkladne informuje zväzy ostatných krajín a medzinárodné federácie.

C    Vybavenie

 • Prehliadka
  Pretekár so záprahom i celkovým výstrojom má byť najneskôr 4 minúty pred svojím plánovaným štartom pripravený k prípadnej prehliadke. Prehliadka musí skončiť najmenej 1 minútu pred jeho štartom. Prehliadka môže byť uskutočnená aj bezprostredne po dobehnutí každého kola. Prehliadka sa má prevádzať na takom mieste, kde nebude prekážať iným záprahom v štartovom a cieľovom priestore. Prehliadku má právo vykonať riaditeľ pretekov alebo ním poverená osoba, ale aj delegát preteku. Pretekár s nedostatočnou alebo chýbajúcou výbavou nemusí byť pustený na štart preteku.
 • Povinná výbava

  • Canicross: Pes musí byť na zadnej časti postroja pripevnený šnúrou s amortizérom k bežeckému pásu bežca. Šnúra s amortizérom nesmie presahovať po napnutí dĺžku 2,5m.
  • Bikejoring: Pes musí byť na zadnej časti postroja pripevnený šnúrou s amortizérom k bicyklu (kormanu). Šnúra s amortizérom nesmie byť po napnutí kratšia ako 2,5m a dlhšia ako 3m. Pretekár musí mať prilbu a rukavice. Je zakázané pripevniť šnúru s amortizérom na pás pretekára namiesto bicykla. Pre vyššiu bezpečnosť pretekára aj psa je súčasťou povinnej výbavy „anténa“ pripevnená o rám, na prevlečenie šnúry s amortizérom.
  • Scooter: Pes musí byť na zadnej časti postroja pripevnený šnúrou s amortizérom ku kolobežke (kormanu). Šnúra s amortizérom nesmie byť po napnutí kratšia ako 2,5m a dlhšia ako 3m. Pretekár musí mať prilbu a rukavice. Je zakázané pripevniť šnúru s amortizérom na pás pretekára namiesto kolobežky. Pre vyššiu bezpečnosť pretekára aj psa je súčasťou povinnej výbavy „anténa“ pripevnená o rám, na prevlečenie šnúry s amortizérom.
  • Skijoring: Pes musí byť na zadnej časti postroja pripevnený šnúrou s amortizérom k bežeckému pásu bežkára. Šnúra s amortizérom nesmie presahovať po napnutí dĺžku 3m. Bežky nesmú ohrozovať psa. Odporúča sa použitie papučiek pre psy.
  • Záprah: Všetci psy musia byť zapriahnutí v pároch alebo jednotlivo. Každý pes musí byť ťahovým, krčným alebo iným lanom spojený s centrálnym lanom. Ak bežia vpredu dvaja vodiaci psi, musia byť spojení krčným spojovacím lanom. Jednotlivý vodiaci pes môže bežať bez nej. Použitie obojku pre vedúceho psa je povinné. Pretekár musí mať na trojkolke a štvorkolke prilbu a rukavice.
   • Trojkolka: pre 2-4 psy, musí byť vybavená efektívnymi brzdami.
   • Štvorkolka: pre 5 a viac psov, musí byť vybavená efektívnymi brzdami.
   • Sane: pre 2 a viac psov. Musia byť dostatočne pevné, aby udržali jazdca a dosť veľké, aby sa dal na nich transportovať pes. Sane musia byť vybavené účinnou brzdou, rohožou, oblúkom, kotvou a vakom pre transport psa. Vak musí byť zhotovený tak, aby v ňom mohol byť pes transportovaný bezpečne. Dno saní, alebo vaku musí byť pevné, vak musí byť zatvárací, z min. objemom 60 litrov a z dostatočným vetracím otvorom.Doplnenie povinnej výbavy pre preteky dĺžky Mid a Long si určuje organizátor sám a je povinný ju zverejniť do propozícií pre dané preteky.

D    Pravidlá pre štart a cieľ

 • Štartovné poradie

V 1.kole sa štartuje podľa poradia určeného organizátorom. Poradie pre 2.kolo určujú výsledky 1.kola, štartuje sa od najrýchlejšieho pretekára v kategórii.

Celkové výsledky sa určia sčítaním časov všetkých kôl.

Pri rovnosti časov je pretekárom udelené rovnaké vyššie umiestnenie.

 • Štartovné miesto a čas

Referenčným bodom na štartovej čiare je jazdec. Počítanie času začína časom uvedeným na štartovnej listine. Štart záprahu, ktorý sa oneskoril je prípustný do uplynutia 50% doby intervalu medzi jednotlivými štartujúcimi záprahmi. Po tejto dobe je záprah považovaný za oneskorený a nesmie prekážať pri štarte záprahov nasledujúcich. Môže štartovať až na konci svojej kategórie. Letmý štart je zakázaný. Ak je viac oneskorených záprahov, štartujú podľa poradia v štartovacej listine.

Záprah, ktorý do štartu nasledujúceho záprahu neuvoľní štartovnú zónu (najmenej 100 metrov), bude diskvalifikovaný.

 • Cieľ
  Čas záprahu v cieli sa zaznamenáva v okamihu, kedy jazdec prejde cieľovú čiaru. Ak cieľovú čiaru prekročí záprah bez jazdca, zaznamenáva sa čas, kedy cieľovú čiaru prekročí jazdec.

E    Pravidlá pre trať

 • Označenie tratí
  Záprah a jazdec musia prejsť celú organizátorom určenú trať. Ak sa stane, že záprah trať opustí, musí sa na ňu vrátiť v mieste, kde ju opustil. Pretekárska trať musí byť označená dostatočným počtom dobre viditeľných terčov ľubovoľného tvaru. Minimálny priemer vpísanej kružnice musí byť 20 cm. Odbočovanie tratí jednotlivých kategórií je značené na ukazovateľoch pred odbočkami terčom s udaním danej kategórie, zabezpečené je hliadkou a prenosným oplôtkom. Za odbočku sa, ako potvrdenie správnosti smeru jazdy, vždy umiestňuje modrý terč s udaním danej kategórie.Trať musí byť prechádzaná podľa značenia:

  • odbočenie vľavo = červený terč na ľavej strane
  • odbočenie vpravo = červený terč na pravej strane
  • rovno = modrý terč na ľubovoľnej strane
  • pozor = žltý alebo oranžový terč na ľubovoľnej strane
  • koniec štartovacej zóny = terče po obidvoch stranách trate, minimálne 30 metrov od štart. čiary
  • zóna so zrušeným právom predbiehania = 800 metrov pred cieľom tabuľa s nápisom 800 m
 • Správanie sa na trati
  Jazdec, ani jeho záprah nesmie prekážať iným záprahom. Každý pes, ktorý v jednom kole odštartuje, musí tiež toto kolo dokončiť, pritom je zapriahnutý alebo vezený na káre/saniach.
  Pes, ktorý nie je schopný bežať, musí byť transportovaný na káre/saniach.
  Ťahať psa za šnúru dopredu, lákať unaveného psa na predmety/potravu, privolávať psa dopredu akýkoľvek spôsobom alebo osobou, a predbiehať psa je zakázané.
  Počas pretekov je vozenie ľudí na saniach zakázané. Dovolené je len v prípade pomoci inému pretekárovi v núdzovej situácii.
 • Pomoc na trati
  Každý záprah môže prijať pomoc od oficiálnych hliadok, ktoré sa nachádzajú na určených miestach na trati. Jazdci rovnakého behu si môžu medzi sebou pomáhať. Pomoc divákov, alebo pomocníkov je obmedzená:
  – v prítomnosti pretekára môžu tieto osoby držať iba sane, výnimkou je iba nekontrolovateľný záprah a situácia krajnej núdze
  – v neprítomnosti pretekára môžu a majú tieto osoby zadržať a držať záprah, ale len do tej doby, kým sa dostaví pretekár

Povzbudzovanie, volanie na záprah pomocníkom na trati a v priestoroch cieľa je zakázané. Nikto nesmie robiť žiadnemu záprahu úmyselne vodiča. Jazdec nesmie robiť svojmu záprahu vodiča napríklad tým, že pôjde pred ním alebo bude bežať. Podpora psov ťahaním je zakázaná s výnimkou predchádzania kolíznym situáciám pri predbiehaní, prípadne pri navádzaní do odbočky.

 • Záprah alebo psi bez jazdca
  Jazdec je povinný svoj utečený záprah alebo psa, čo najrýchlejšie a pešo dostihnúť a zadržať. Priberanie na sane nesmie od iného jazdca vyžadovať. Ak ubehne záprah alebo pes celú trať a jazdec pri zadržaní svojho záprahu využil len dovolenú pomoc a absolvoval tiež celú trať, je kolo hodnotené ako platné. Prípustná pomoc od divákov je zastavenie a podržanie osamelých psov.
 • Prednosť
  Pri štarte po dvojiciach má prednosť ten záprah, ktorý ako prvý dosiahol koniec štartovacej zóny. Obojsmerné úseky trate, kde by musel jeden záprah druhému dávať prednosť, je treba vylúčiť. Z toho istého dôvodu treba vylúčiť aj križovanie trate. V úseku 800 metrov pred cieľom nesmie nikto vyžadovať prednosť pri predbiehaní.
 • Predbiehanie
  Predbiehajúci záprah má právo na predbiehanie už vtedy, keď sú jeho vodiaci psi vzdialení od predbiehaného záprahu 15 metrov. Na povel predbiehaného jazdca „TRAŤ“ alebo „TRAIL“ musí dobiehaný jazdec uvoľniť trať, svoj záprah pritom riadi na stranu trate. Pokiaľ to predbiehajúci jazdec vyžaduje, musí zabrzdiť alebo zastaviť, na povel STOP.
 • Povrch
  Asfaltový povrch trate môže tvoriť len 5% celkovej dĺžky. Nesmie sa však nachádzať na prvých 2km. V lesnom teréne viesť trať len v prípade, že je terén dostatočne bezpečný. Štart na zjazde je zakázaný.
 • Dĺžka
  Šprint Off-snow: 3-5km
  Šprint On-snow: 6-15km
  Mid: 25-45km
  Long: 85km a viac

F    Zodpovednosť a športovosť

Pretekár je zodpovedný za správanie seba, svojich psov a  svojich pomocníkov na celom území pretekov a počas celého trvania pretekov. Musí prevládať ohľaduplnosť, ľudské porozumenie a športovosť. Správanie pretekárov, pomocníkov, psov, ako aj členov organizačného tímu a SZPZ, ktoré škodí dobrému menu pretekov alebo športu, bude potrestané diskvalifikáciou, alebo na personálnej úrovni.

G    Priestupky voči pravidlám   

Riaditeľ pretekov spolu s delegátom SZPZ v prípade porušenia pravidiel rozhoduje o vhodných opatreniach. Účastníci pretekov, ktorí chcú oznámiť priestupky iných účastníkov musia správu o priestupku predložiť riaditeľovi pretekov ihneď po dokončení daného kola. Oznámenie priestupku môže byť aj ústne. Po každom ústnom ohlásení priestupku musí do jednej hodiny po ukončení kola, v ktorom k priestupku došlo, nasledovať oznámenie písomné.
Jazdec, delegát, člen organizačného výboru alebo oficiálnych hliadok, ktorý je postihnutý hlásením o priestupku proti pravidlám, alebo je na priestupku účastný, môže podať oficiálny protest a môže vyžadovať vypočutie u vedenia pretekov. Vedenie pretekov je povinné ho vypočuť a oznámiť svoje rozhodnutie pred ohlásením oficiálnych výsledkov.
Každý priestupok proti týmto pravidlám musí vedenie pretekov potrestať buď napomenutím, časovým trestom alebo diskvalifikáciou pre daný pretek. Nesmú byť použité žiadne iné disciplinárne opatrenia. Rozhodnutie musí byť oznámené rýchlo, najneskôr dve hodiny pred štartom nasledujúceho kola. Disciplinárne opatrenie pre ukončenie pretekov musí byť oznámené pred začiatkom vyhlasovania víťazov. Vyhlasovanie víťazov by sa malo uskutočniť, najskôr hodinu po skončení posledného kola. Ak je prevádzaná dopingová kontrola, môže byť hore uvedený časový plán predĺžený pre účely laboratórneho vyšetrenia.
Proti disciplinárnemu opatreniu zo strany vedenia pretekov sa môže postihnutý jazdec odvolať k športovo-technickej komisii. Rozhodnutie športovo-technickej komisie je nenapadnuteľné a konečné.

Ak sa na území Slovenska konajú Majstrovstvá sveta, Európy alebo Európsky pohár, platia pretekárske pravidlá danej nadnárodnej federácie.

Pravidlá na stiahnutie