Zúčastnení:  Michal Kuvik, Ivan Vaško, Patrik Lučanský, Branislav Slaný, Roman Reistetter (odmietol podpísať prezenčnú listinu).
Ospravedlnili sa: Katarína Vigodová, Lenka Lacková, Jaroslav Jakubášek.

Program: Disciplinárne konanie vykonané prezídiom SZPZ v zmysle článku 3.2 Disciplinárneho poriadku SZPZ.

Prezident SZPZ zvolal Prezídium na podnet člena prezídia k prerokovaniu hrubého porušenia ustanovení pretekárskeho poriadku, ku ktorému malo dôjsť na Majstrovstvách Slovenska SZPZ v dňoch 31.1.-1.2.2015. Z troch zúčastnených, ktorí mali danú situáciu vysvetliť sa zúčastnili len dvaja, zároveň člen Prezídia SZPZ Roman Reistetter podal vysvetlenie, ale odmietol podpísať prezenčnú listinu, čo spôsobilo, že Prezídium bolo neuznášania sa schopné.
Disciplinárne konanie bude pokračovať po opakovanom zvolaní Prezídia SZPZ.

Zapísal: Branislav Slaný, 7.2.2015 Detvianska Huta

zverejnené 09.02.2015, 01:19