NOMINAČNÉ KRITÉRIUM pre účasť na ME a MS
Verzia: 1.0
Platné od: 5. Januára 2020

Všeobecné zásady nominácie pretekárov:

a) štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b) podmienkou pre zaradenie je doručenie podpísaného štatútu reprezentanta
c) dodržiavanie pretekárskeho poriadku, Welfare protokolu a disciplinárneho poriadku SZPZ
d) zaplatený ročný členský poplatok SZPZ
e) doručenie riadne vyplneného registračného formulára alebo vyplnenie elektronickej žiadosti v systéme MEMBERY, do určeného termínu email-om ŠTK

Výkonnostné kritéria nominácie pretekárov:

a) podmienkou na nomináciu je účasť na minimálne troch pretekoch zaradených v kalendári SZPZ za posledných 12 mesiacov, off-snow alebo on-snow podľa ME/MS na ktoré sa pretekár chce nominovať, pre posúdenie výkonnosti

Možné alternovanie / výnimky / upresnenia:

a) účasť za posledných 12 mesiacov sa posudzuje ku dňu k podávania prihlášok na reprezentáciu pre dané preteky ME/MS
b) účasť na pretekoch musí byť v plemennej príslušnosti (otvorená alebo RNB), ktorá je v súlade s plemennou príslušnosťou kategórie v ktorej chce pretekár reprezentovať na ME/MS, minimálne na jednom preteku podľa bodu a) výkonnostných kritérii nominácie pretekárov.
c) účasť na MSR off-snow/on-snow sa zarátava do počtu pretekov pre splnenie výkonnostného kritéria
d) účasť na pretekoch zaradených v kalendári SZPZ môže byť nahradená účasťou na zahraničných pretekoch usporiadaných v súlade s predpismi medzinárodných organizácii (IFSS, WSA, FISTC) a pod záštitou národného zväzu daného štátu v, ktorom sa preteky konajú (takto môžu byť nahradené maximálne 2 preteky)
e) účasť na off-snow pretekoch môže byť nahradená účasťou na on-snow pretekoch (takto môžu byť nahradené maximálne 2 preteky)
f) V prípade vyššieho záujmu o reprezentáciu ako je možné vyslať reprezentantov na dané preteky ME/MS sa:
– zohľadní sa výkonnosť záujemcu v predchádzajúcich pretekoch
– uprednostnia záujemcovia, ktorý čo najmenej využili alternovanie podľa bodu b) až d)
– uprednostnia záujemcovia, ktorý už boli účastníkmi na ME/MS pre danú medzinárodnú organizáciu
g) prezídium má právo v opodstatnených, jednotlivých, prípadoch zohľadniť aj iné kritéria a skutočnosti pre nominovanie pretekára do reprezentácie