EKONOMICKÁ SMERNICA

Verzia: 3.0

Platné od: 23. Augusta 2022

Táto smernica upravuje preplácanie cestovných náhrad pretekárom pri účasti na Majstrovstvách Európy (ME), Majstrovstvách sveta (MS), preplácanie cestovných náhrad pri účasti na akciách športovej diplomacie a iných činností vykonávaných členmi Prezídia SZPZ, ŠTK, RKK a iných orgánov SZPZ pre potreby SZPZ.

1. Preplácanie cestovných náhrad pretekárom

1.1. Na účasť na preteku ME, MS, je potrebný návrh nominácie, ktorú schvaľuje Prezídium SZPZ.

1.2. Na účasť na iných pretekoch je potrebný návrh nominácie, ktorú schvaľuje Prezídium SZPZ.

1.3. Každý nominovaný pretekár, v prípade splnenia podmienok podľa bodu 1.7. , má nárok na preplatenie štartovného, príspevku na ubytovanie a príspevku na cestu. Ak vo vozidle idú dvaja a viac nominovaných pretekárov cestovné je hradené iba jednému pretekárovi vo vozidle.

1.4. Príspevky na cestu sú stanovené nasledovne:

1.4.1. príspevok na cestu vozidlom pre kategórie jednotlivcov a kategóriu D: 0,15 EUR/km,

1.4.2. príspevok na cestu vozidlom pre kategórie jednotlivcov a kategóriu D: 0,20 EUR/km v prípade že vo vozidle ide dva a viac nominovaných pretekárov. Príspevok na cestu sa ale vypláca len jednému z týchto nominovaných pretekárov.

1.4.3. príspevok na cestu vozidlom pre kategórie C,B,A,O: 0,20 EUR/km,

1.4.4. pri použití iného dopravného prostriedku ako vozidla stanový výšku príspevku Prezídium SZPZ po predložení cestovných dokladov.

1.5. Príspevok na bývanie je stanovený na 40,00 EUR/noc (nárok na preplatenie vzniká na počet dní preteku + 1, v prípade že propozície vyžadujú inak tak 2 noci + počet dní preteku).

1.6. V prípade diskvalifikácie pretekára, za nešportové správanie, alebo iného porušenia dobrého mena reprezentanta SR pretekár stráca nárok na preplatenie prostriedkov.

1.7. Podmienky preplatenia štartovného, príspevku na cestu a ubytovanie z pretekov ME, MS:

1.7.1. Každý pretekár, ktorý sa umiestni v prvej 1/3 štartového poľa danej kategórie. Do počtu pretekárov v štartovom poli danej kategórii sa zarátava každý pretekár, ktorý odštartuje v prvý deň pretekov v danej kategórii. (napr. pri odštartovaní 5 pretekárov v prví deň pretekov je nárok na preplatenie len pre pretekára, ktorý sa umiestni na 1.mieste)

1.7.2. Nominovaný reprezentant SR má zaplatený, prostredníctvom svojho klubu, členský poplatok SZPZ na aktuálny rok a prípadne iné poplatky potrebné pre štart pretekára.

1.7.3. Nominovaný reprezentant SR zaplatil na účet určený SZPZ štartovné na ME, MS a prípadné iné poplatky týkajúce sa štartu na ME a MS riadne a včas podľa pokynov pre nominovaných pretekárov vydaných zväzom.

1.7.4. Do 30 dní od ukončenia preteku dodá vedúci reprezentačného družstva:

1.7.4.1. Správu vedúceho reprezentačného družstva z preteku.

1.7.4.2. Výsledkovú listinu s vyznačenými pretekármi SR, ktorí neboli diskvalifikovaní.

1.7.4.3. Aktuálnu Ekonomickú smernicu SZPZ.

1.7.5. Pretekár doručí vyplnený Cestovný príkaz SZPZ na adresu prezídia SZPZ

2. Preplácanie akcii športovej diplomacie

2.1. Pre účely tejto smernice sa akcie športovej diplomacie delia do nasledovných kategórií:

2.1.1. kategória I – periodické ročné schôdze medzinárodných organizácií,

2.1.2. kategória II – periodické ročné schôdze domácich organizácií, schôdze prezídií,

2.1.3. kategória III – iná športová diplomacia a činnosť pre SZPZ.

2.2. Vyslanie osôb na akcie kategórie I schvaľuje Prezídium SZPZ.

2.3. Vyslanie osôb na akcie kategórie II vyplýva zo stanov zväzu.

2.4. Vyslanie osôb na akcie kategórie III tuzemské schvaľuje Prezident SZPZ, na akcie zahraničné Prezídium SZPZ.

2.5. Príspevky na cestu sú stanovené nasledovne:

2.5.1. príspevok na cestu vozidlom v tuzemsku 0,10 EUR/km,

2.5.2. príspevok na cestu vozidlom v zahraničí 0,16 EUR/km,

2.5.3. pri použití iného dopravného prostriedku ako vozidla stanový výšku príspevku Prezídium SZPZ po predložení cestovných dokladov.

2.6. Príspevky na ubytovanie sú stanovené nasledovne:

2.6.1. v kategórii I a II sa uhrádza ubytovanie v plnej výške,

2.6.2. v kategórii III je príspevok stanovený nasledovne: 33,30 EUR/noc zahraničie, 16,60 EUR/noc tuzemsko (počet nocí = počet dní akcie + 1).

2.7. Člen SZPZ si nemôže nárokovať preplácanie finančných náhrad, ak sú mu tieto preplácané inou organizáciou. V prípade preplatenia čiastočných nákladov inou organizáciou ako SZPZ, má člen SZPZ nárok na preplatenie príspevku zo strany SZPZ na dorovnanie do výšky príspevku, aký by mu bol vyplatený v zmysle ekonomickej smernice SZPZ.

2.8. Maximálne prevádzkové náklady pre člena prezídia spojené s účasťou na zasadnutiach prezídia sú 200 EUR pri minimálnej 50% účasti na zasadnutiach prezídia. O konkrétnej výške nákladov rozhodne prezident SZPZ.

2.9. Členovia RKK majú nárok na preplácanie cestovných a ubytovacích náhrad pri vykonávaní svojej činnosti.

2.10. Delegát ma právo na odmenu za svoju činnosť delegáta na každom preteku konanom pod hlavičkou SZPZ na území SR a po splnení svojich povinností v zmysle inštrukcie delegáta SZPZ vo výške 100 EUR.

3. Ostatné ustanovenia

3.1. Správca web stránky www.mushing.sk má nárok na odmenu určenú prezídiom SZPZ.

3.2. Vo všetkých hore uvedených prípadoch musí žiadateľ pri nárokovaní si preplatenia prostriedkov odovzdať vyplnené tlačivo Cestovný príkaz SZPZ.

3.3. Zväz si vyhradzuje právo vyžadovať efektívne vynakladanie prostriedkov. (napr. použitie jedného automobilu viacerými osobami, pokiaľ je to možné, ap.).

3.4. Zväz si vyhradzuje právo na krátenie platby cestovných náhrad pretekára v prípade nedostatku finančných prostriedkov.

3.5. Cestovné náhrady sú vyplácané len v príslušnom kalendárnom roku, ak Prezídium zväzu nerozhodne inak.

Na stiahnutie: Ekonomicka-smernica-23082022.pdf