1. Táto smernica upravuje preplácanie cestovných náhrad pretekárom pri účasti na Majstrovstvách Európy, sveta, preplácanie cestovných náhrad pri účasti na akciách športovej diplomacie a iných činností vykonávaných členmi Prezídia SZPZ, ŠTK, RKK a iných orgánov SZPZ pre SZPZ.
 2. Na účasť na preteku ME, MS, je potrebný návrh nominácie, ktorú schvaľuje Prezídium SZPZ.
 3. Na účasť na iných pretekoch je potrebný návrh nominácie, ktorú schvaľuje Prezídium SZPZ.
 4. Každý nominovaný pretekár má nárok na preplatenie štartovného, príspevku na cestu a príspevku na ubytovanie, za predpokladu, že ide vo vozidle sám. Ak vo vozidle idú dvaja a viac nominovaných pretekárov cestovné je hradené jednému pretekárovi, ale vo výške 0,20 EUR/km.
 5. Príspevky na cestu sú stanovené nasledovne:
  – príspevok na cestu vozidlom pre kategórie jednotlivcov a kategóriu D: 0,15 EUR/km,
  – príspevok na cestu vozidlom pre kategórie C,B,A,O: 0,20 EUR/km,
  – pri použití iného dopravného prostriedku ako vozidla stanový výšku príspevku Prezídium SZPZ po predložení cestovných dokladov.
 1. Príspevok na bývanie je stanovený na 40,00 EUR/noc (nárok na preplatenie vzniká na počet dní preteku + 1, v prípade že propozície vyžadujú inak tak 2 noci + počet dní preteku).
 2. V prípade diskvalifikácie pretekára, za nešportové správanie, alebo iného porušenia dobrého mena reprezentanta SR pretekár stráca nárok na preplatenie prostriedkov.
 3. Podmienky preplatenia štartovného a príspevku na cestu a ubytovanie z pretekov ME, MS:

Každý nominovaný reprezentant SR zaplatí na účet určený SZPZ štartovné a to 14 dní pred konaním šampionátu ME, MS (14 dní sa počíta od pripísania na účet určený SZPZ).

Do 30 dní od ukončenia preteku dodá vedúci reprezentačného družstva:

(30 dní sa počíta od doručenia prezidentovi SZPZ alebo podania na Slovenskej pošte)

a) Správu vedúceho reprezentačného družstva z preteku.
b) Výsledkovú listinu s vyznačenými pretekármi SR, ktorí neboli diskvalifikovaní.
c) Aktuálnu Ekonomickú smernicu SZPZ.
d) Cestovné príkazy SZPZ od všetkých schválených členov reprezentácie SR na danom preteku, ktorí neporušili ustanovenia bodu 7. tejto smernice.

Príspevok na cestu a ubytovanie bude preplatený tím reprezentantom:

a) ktorí sa umiestnia v prvej polovici štartového poľa danej kategórie, alebo na medailovej pozícii.

 1. Pre účely tejto smernice sa akcie športovej diplomacie delia do nasledovných kategórií:
  – kategória I – periodické ročné schôdze medzinárodných organizácií,
  – kategória II – periodické ročné schôdze domácich organizácií, schôdze prezídií,
  – kategória III – iná športová diplomacia a činnosť pre SZPZ.
 2. Vyslanie osôb na akcie kategórie I schvaľuje Prezídium SZPZ.
  Vyslanie osôb na akcie kategórie II vyplýva zo stanov zväzu.
  Vyslanie osôb na akcie kategórie III tuzemské schvaľuje Prezident SZPZ, na akcie zahraničné Prezídium SZPZ.
 3. Príspevky na cestu sú stanovené nasledovne:
  – príspevok na cestu vozidlom v tuzemsku 0,10 EUR/km,
  – príspevok na cestu vozidlom v zahraničí 0,16 EUR/km,
  – pri použití iného dopravného prostriedku ako vozidla stanový výšku príspevku Prezídium SZPZ po predložení cestovných dokladov.
 1. Ubytovanie v kategórii I a II sa uhrádza v plnej výške, v kategórii III je príspevok stanovený nasledovne: 33,30 EUR/noc zahraničie, 16,60 EUR/noc tuzemsko (počet nocí = počet dní akcie + 1).
 2. Člen SZPZ si nemôže nárokovať preplácanie finančných  náhrad, ak sú mu tieto preplácané inou organizáciou. V prípade preplatenia čiastočných nákladov inou organizáciou ako SZPZ, má člen SZPZ nárok na preplatenie príspevku zo strany SZPZ na dorovnanie do výšky príspevku, aký bu mu bol vyplatený v zmysle ekonomickej smernice SZPZ.
 3. Maximálne prevádzkové náklady pre člena prezídia sú 200 EUR pri minimálnej 50% účasti na zasadnutiach prezídia. O konkrétnej výške nákladov rozhodne prezident SZPZ.
 4. Členovia RKK majú nárok na preplácanie cestovných a ubytovacích náhrad pri vykonávaní svojej činnosti.
 5. Delegát ma právo na odmenu za svoju činnosť delegáta na každom preteku konanom pod hlavičkou SZPZ na území SR a po splnení svojich povinností v zmysle inštrukcie delegáta SZPZ vo výške 100 EUR.
 6. Správca web stránky www.mushing.sk má nárok na odmenu určenú prezídiom SZPZ.
 7. Vo všetkých hore uvedených prípadoch musí žiadateľ pri nárokovaní si preplatenia prostriedkov odovzdať vyplnené tlačivo Cestovný príkaz SZPZ.
 8. Cestovné náhrady pretekára budú vyplácané až po ukončení majstrovských pretekov na jeseň.
 9. Zväz si vyhradzuje právo vyžadovať efektívne vynakladanie prostriedkov. (napr. použitie jedného automobilu viacerými osobami, pokiaľ je to možné, ap.).
 10. Zväz si vyhradzuje právo na krátenie platby cestovných náhrad pretekára v prípade nedostatku finančných prostriedkov.
 11. Cestovné náhrady sú vyplácané len v príslušnom kalendárnom roku, ak Prezídium zväzu nerozhodne inak.

Ekonomickú smernicu upravilo a schválilo:

Prezídium SZPZ – aktualizované 2.2.2020