1.1. Disciplinárne previnenia počas pretekov

A/ nešportové správanie voči psom
za nešportové správanie mushera alebo jeho pomocníka voči svojim psom alebo psom ostatných súťažiacich sa považuje konanie, ktoré spočíva v neprimeranom použití hrubej fyzickej sily voči psovi, ktoré mu spôsobuje utrpenie. Za takéto konanie sa nepovažuje konanie, ak musher bráni svojich psov pred útokom svojich ostatných psov alebo psov iných musherov.
B/ nešportové správanie voči ostatným súťažiacim
za nešportové správanie mushera alebo jeho pomocníka voči ostatným súťažiacim sa považuje nepustenie rýchlejšieho záprahu pred seba potom ako pomalší záprah bude musherom rýchlejšieho záprahu viackrát vyzvaný na uvolnenie trate, neoprávnené vytláčanie záprahu iným záprahom mimo trate, neprimerané vulgárne verbálne a fyzické napadnutie iných musherov.
C/ nešportové správanie voči divákom a usporiadateľom
za nešportové správanie mushera alebo jeho pomocníka voči divákom a usporiadateľom sa považuje neprimerané vulgárne verbálne a fyzické napadnutie divákov alebo usporiadateľov bez vážneho dôvodu na strane mushera.
D / doping pretekára a pretekárskych psov
za dopovanie psa alebo mushera sa považuje podávania lebo užívanie zakázaných látok, ktoré podporujú výkonnosť a sú na zozname nepovolených podporných prostriedkov.
E/ výmena psov
za výmenu psov sa považuje, ak musher vymení jedného alebo viacerých psov s ktorými vybehne do prvého kola pretekov za iné psy počas celého trvania pretekov
F/ skracovanie trate
za skracovanie trate sa považuje úmyselné skrátenie pretekárskej trate záprahom, ktoré poskytne musherovi nezanedbateľnú výhodu oproti ostatným pretekárom
G/ porušenie pretekárskeho poriadku a stanov jednotlivých asociácií
za porušenie pretekárskeho poriadku a stanov jednotlivých asociácií sa považuje hrubé porušenie ustanovení pretekárskeho poriadku a stanov asociácií združených v SZPZ

1.2. Disciplinárne previnenia mimo pretekov

A/ neoprávnené kríženie psov čistokrvných severských plemien s preukazom pôvodu
za neoprávnené kríženie psov čistokrvných severských plemien s preukazom pôvodu sa považuje preukázané kríženie psov čistokrvných severských plemien s preukazom pôvodu s nečistokrvnými alebo čistokrvnými psami s preukazom pôvodu iných rás. Toto previnenie musí byť potvrdené príslušným rozhodnutím Slovenského klubu chovateľov psov severských plemien.
B/ nezabezpečenie potrebných chovateľských podmienok pre držanie pretekárskych psov
za nezabezpečenie potrebných chovateľských podmienok pre držanie pretekárskych psov sa považuje nezabezpečenie chovateľských podmienok, ktoré sú nevyhnutné na riadny a prirodzený život psov s ktorými musher preteká alebo ich pripravuje na pretekanie v mieste ich trvalého pobytu

2.DISCIPLINÁRNE TRESTY

A/ napomenutie
napomenutím je ústne alebo písomné napomenutie mushera
B/ časová penalizácia
časovou penalizáciou je dodatočné pripísanie časovej straty od 2 minút do 5 minút k času dosiahnutého v pretekoch v šprintoch a od 5 minút do 20 minút k času dosiahnutého v pretekoch v midoch a longoch
C/ diskvalifikácia
diskvalifikácia je zrušenie účasti mushera na pretekoch a anulovanie jeho dosiahnutých výsledkoch na danom preteku
D/ peňažný trest
peňažný trestom je uloženie pokuty vo výške od 1.000,-Sk do 10.000,-Sk
E/ odňatie titulov
odňatie titulov znamená verejné odňatie získaných titulov za určené obdobie, v ktorom bolo spáchané disciplinárne previnenie
F/ zákaz pretekania
zákaz pretekania znamená zákaz pretekania mushera a jeho psov na všetkých pretekoch organizovaných pod hlavičkou SZPZ, či už na suchu alebo na snehu, ako aj jeho nominácie na Majstrovské preteky za Slovenskú republiku, a to až do 2 rokov. V prípade opakovaného uloženia tohto trestu je možné uložiť aj doživotný zákaz pretekania.

3.DISCIPLINÁRNE KONANIE

3.1 Disciplinárne konanie vykonané na pretekoch disciplinárnou komisiou

Disciplinárne konanie na pretekoch začína na základe písomne podaného protestu alebo protestu podaného ústne u organizátora preteku, ktorý je povinný spísať o ústnom proteste zápisnicu. Protest musí byť podaný bezodkladne po dobehnutí protestujúceho do cieľa, najneskôr však do 1 hodiny po dobehnutí posledného pretekára do cieľa v danom kole pretekov. Protest môže organizátor prijať po zložení zálohy 1.000,-Sk, ktorá v prípade, ak sa zistí, že protest bol podaný úplne nedôvodne prepadá v prospech organizátora pretekov na náklady disciplinárneho konania, v opačnom prípade sa po prejednaní protestu vracia tomu kto protest podal.

Disciplinárne konanie na pretekoch vykonáva disciplinárna komisia, ktorá sa skladá z riaditeľa pretekov, delegáta pretekov a hlavného rozhodcu na disciplinárne konanie musí byť prizvaný ten čo protest podal ako aj ten na koho bol protest podaný. Disciplinárna komisia môže konať aj v neprítomnosti toho na koho bol protest podaný ale tento musí byť na disciplinárne konanie predvolaný ústne aspoň dvoma členmi disciplinárnej komisie a musí byť upozornený, že v prípade ak sa konania nezúčastní tak konanie prebehne aj v jeho neprítomnosti
na disciplinárne konanie sa predvolajú aj svedkovia, ktorých navrhnú sporové strany riaditeľ pretekov otvorí disciplinárne konanie a zistí prítomnosť účastníkov konania. O disciplinárnom konaní poverený člen komisie spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia disciplinárnej komisie a prítomní účastníci konania. Najprv disciplinárna komisia zistí skutkový stav, ktorý je predmetom protestu a to výpoveďami sporových strán ako aj výpoveďami svedkov. Na základe zistenej skutkovej situácii pristúpi komisia k diskusii a následne k hlasovaniu o tom či ten na koho bol podaný protest spáchal disciplinárne previnie a ak áno určí aké. V prípade zistenia previnenia uloží disciplinárny trest, pričom pri rozhodovaní o treste sa riadi okolnosťami spáchania disciplinárneho previnenia ako aj osobou páchateľa previnenia. Disciplinárna komisia na pretekoch môže uložiť disciplinárny trest podľa článku 2.1 písmeno A/ až C/ tohto poriadku. Rozhodnutie o vine a treste musí disciplinárna komisia odôvodniť v zápisnici o konaní. Voči uvedenému rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutie sa doručuje sporovým stranám a je právoplatné vyhlásením. Odsúdený páchateľ disciplinárneho previnenia môže podať voči uvedenému rozhodnutiu žalobu na príslušný súd v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

3.2 Disciplinárne konanie vykonané prezídiom SZPZ

  1. disciplinárne konanie pred Prezídiom SZPZ sa začína na základe písomného podnetu na začatie disciplinárneho konania prezídiom SZPZ podaného u prezidenta SZPZ, ktorý na základe uvedeného podľa naliehavosti podnetu zvolá mimoriadnu schôdzu prezídia SZPZ alebo včlení tento podnet na prejednanie ako samostatný bod do programu najbližšej riadnej schôdze prezídia SZPZ
  2. disciplinárne konanie pred Prezídiom SZPZ sa môže začať aj bez podnetu, ak bol musher disciplinárnou komisiou podľa bodu 3.2 tohto poriadku odsúdený za spáchanie disciplinárnych previnení aspoň na 2 pretekoch v jednej pretekárskej sezóne.
  3. prezídium SZPZ je oprávnené rozhodovať bez podnetu aj o disciplinárnom previnení mushera o ktorom už rozhodla disciplinárna komisia na pretekoch, ak na jeho nápravu nepostačuje uloženie disciplinárneho trestu disciplinárnou komisiou podľa bodu 2.1. písmeno A/ až C/ tohto poriadku
  4. disciplinárne konanie vykonáva prezídium SZPZ včetne dozorného orgánu SZPZ. členom Prezídia, ktoré vykonáva disciplinárne konanie nemôže byť osoba na ktorú bol podaný podnet na začatie disciplinárneho konania, ktoré Prezídium prejednáva.
  5. na disciplinárne konanie musí byť prizvaný ten čo podnet podal ako aj ten na koho bol podnet podaný. Prezídium môže konať aj v neprítomnosti toho na koho bol podnet podaný, ale tento musí byť na disciplinárne konanie predvolaný písomne doporučenou poštou na adresu jeho trvalého bydliska a musí byť upozornený, že v prípade, ak sa konania nezúčastní tak konanie prebehne aj v jeho neprítomnosti
  6. na disciplinárne konanie sa predvolajú aj svedkovia, ktorých navrhnú sporové strany
  7. prezident SZPZ otvorí disciplinárne konanie a zistí prítomnosť účastníkov konania. O disciplinárnom konaní poverený člen prezídia spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia prezídia a prítomní účastníci konania. Prezídium je uznášania schopné v zmysle stanov SZPZ. Najprv disciplinárna komisia zistí skutkový stav, ktorý je predmetom podnetu a to výpoveďami sporových strán ako aj výpoveďami svedkov. Na základe zistenej skutkovej situácii pristúpi prezídium k diskusii a následne k hlasovaniu o tom či ten na koho bol podaný podnet spáchal disciplinárne previnie a ak áno určí aké. Hlasovacie právo má aj dozorný orgán SZPZ. Prezident SZPZ hlasuje iba v prípade rovnosti hlasov ostatných členov prezídia a dozorného orgánu SZPZ. V prípade zistenia previnenia uloží disciplinárny trest, pričom pri rozhodovaní o treste sa riadi okolnosťami spáchania disciplinárneho previnenia ako aj osobou páchateľa previnenia. Prezídium SZPZ môže uložiť disciplinárny trest podľa článku 2.1 písmeno D/ až F/ tohto poriadku, pričom môže uložiť za jedno disciplinárne previnenie aj viac trestov naraz. Výkon uloženého disciplinárneho trestu môže prezídium SZPZ odložiť na určitú skušobnú dobu. Ak sa odsúdený počas skušobnej doby osvedčí, tak uložený trest nevykoná. Ak sa neosvedčí tak prezídium SZPZ rozhodne o vykonaní uloženého trestu. Rozhodnutie o vine a treste musí prezídium odôvodniť v zápisnici o konaní. Voči uvedenému rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutie sa doručuje sporovým stranám a je právoplatné vyhlásením. Odsúdený páchateľ disciplinárneho previnenia môže podať voči uvedenému rozhodnutiu žalobu na príslušný súd v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. V prípade uloženia trestu zákazu pretekania môže odsúdený požiadať prezídium SZPZ o odpustenie zvyšku trestu a to po uplynutí polovice trestu, v odôvodnených prípadoch aj skôr. O odpustení zvyšku trestu rozhoduje prezídium SZPZ bez účastníkov konania a rozhodnutie doručí tomu kto požiadal o odpustenie zvyšku trestu.