2. PREZÍDIUM SZPZ 14.06.2014, TATRANSKÁ KOTLINA, penzión LIMBA, 18:00 HOD


Prítomní:
– prezident SZPZ                             Michal KUVIK prítomný
– manažér SZPZ                              neprítomní
– viceprezident FISTC                      Roman Reistetter prítomný
– viceprezident WSA                        Ivan Vaško  prítomný
– viceprezidentka  IFSS                   neprítomná
– viceprezident ECF                         neprítomný
– ŠTK čistokrvné sev. psy                neprítomný
– ŠTK ostatné psy                            neprítomný
= 2 platné hlasy

• Prezídium otvoril Michal KUVIK ,
informoval prítomných o podnetoch predsedov klubov do programu Kongresu 2014,podľa ktorých došiel:
–  jeden návrh na funkciu manažéra  SZPZ
– jeden návrh na ŠTK SZPZ otvorení
– jeden návrh na ŠTK SZPZ  čistokrvní
– jeden návrh na organizovanie kempu pre športovo talentovanú mládež

Prítomní sa dohodli na predbežnom  programe Kongresu 2014, ktorý sa schváli na Kongrese SZPZ 15.06.2014:
10.00 zahájenie
Prezentácia – členské a tabuľky od jednotlivých klubov
Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií    ( mandátová, návrhová )
Správa mandátovej komisie
Schválenie rokovacieho poriadku
Schválenie programu:
Voľby do Prezídia SZPZ –manažér ,ŠTK otvorení ,ŠTK čistokrvní
Správa o činnosti SZPZ,
Správa o financiách SZPZ
Správa o činnosti ŠTK -čistokrvní
Správa o činnosti ŠTK -ostatní
Správa o činnosti manažéra SZPZ
Správa viceprezidenta FISTC
Správa viceprezidenta WSA
Správa viceprezidenta ECF
Správa viceprezidenta IFSS
Správa RKK
Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2015 a jeho schválenie
Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2014-2015
Obed
Diskusia
• počas diskusie a v prípade záujmu vysvetlí I. Vaško prácu s www.mushing.sk.

Ukončenie kongresu  SZPZ

zapísal Michal KUVIK 17.06.2014

zverejnené 17.06.2014, 10:55