Pred 3. Prezídiom prebehlo o 17.00 pracovné rokovanie SAŠPZ za prítomnosti:

Ján Hošek, Jaroslav Jakubašek, Jaroslav Bánoci.

 

O 18.00 začalo 3.Prezídium SZPZ

 

Prítomní:

Za SZPZ:

– prezident SZPZ –Michal KUVIK                                                                        – prítomný

Za SAŠPZ:

– pozvaní predsedovia klubov v SAŠPZ

– Ján Hošek                                                                                                          – prítomný

– Jaroslav Jakubašek                                                                                            – prítomný

– Jaroslav Bánoci                                                                                                 – prítomný

Za SAJPSP:

– prezident Ján Martinka – zastupovaním poveril Martina Závatzkého – prítomný

– ŠTK SAJPSP –Peter Suranovský                                                                       – prítomný

Prítomní 3 zvolení členovia = uznášania schopné Prezídium, + 3 pozvaní zástupcovia klubov v SAŠPZ.

 

PROGRAM:

 

1. Kontrola plnenia úloh z 2. Prezídia

– prdseda ŠTK SAŠPZ F. Hybeľ – nesplnené

– prezident SAŠPZ- M.Pažúr – nesplnené – členská schôdza SAŠPZ sa nekonala

– ostatné úlohy z 2. prezídia boli splnené

2. Do 01.05.2012 vypracuje

– M. Závatzký – návrh úpravy Stanov SZPZ, úprava Zmluvy o súčinnosti, návrh Rokovacieho a Volebného poriadku na Kongres SZPZ

– I. Vaško – príprava dokumentov na schôdzu WSA

– J. Hošek – návrh úpravy Ekonomickej smernice SZPZ – preplácanie pretekov

– J. Jakubašek – návrh úpravy štartovnej listiny na pretekoch SZPZ

– M. Kuvik – konzultácia s M. Daňom o možnostiach usporiadania etapových pretekov

Zapísal 26.04.2012 Michal KUVIK