Začiatok 5. Prezídia o 18:00 hod.

Prítomní:
– prezident SZPZ  Michal KUVIK prítomný
– manažér SZPZ  Martin Závatzký prítomný
– viceprezident FISTC Roman Reistetter prítomný
– viceprezident WSA Ivan Vaško  prítomný
– viceprezident ESDRA Ján Hošek  neprítomný
– viceprezident ECF Jaroslav Jakubašek prítomný
– ŠTK čistokrvné sev. psy Peter Suranovský prítomný
– ŠTK ostatné psy  Peter Marcin  neprítomný
= 5 platných hlasov


Pozvaní :
– Róbert Pocoš RKK SZPZ  prítomný


Prezídium otvoril Michal KUVIK , informoval o komunikácii SZPZ s Min. školstva, o vnútorných vzťahoch SZPZ a o ich náprave, zhodnotil rok 2014, oficiálne informoval o jednohlasnom prijatí SZPZ do WSA a o podaní žiadostí o dotáciu z min. školstva na rok 2014, o komunikácii s organizátorom ME FISTC 2014 Králiky.


Bolo odsúhlasené:
– zvolávanie prezídií bude prevedené e-mailom a telefonicky – 5 za
– prezídiá budú každé 3 mesiace = 4 prezídiá + 1 prezídium pred Kongresom SZPZ – 5 prezídií v roku 2014 – 5 za
– časomiera na všetky preteky SZPZ – dve možnosti: 1. Zmluva s jednou profesionálnou časomierou
2. SZPZ zakúpi vlastnú časomieru

podmienky zistí Martin Závatzký – 4 za
– zaregistrovať SZPZ pod SOV – neolympijské športy – 5 za
– prijatie abdikácie Jána Hošeka -3 za, 1sa zdržal, 1 proti
– nahradenie Hošeka Lenkou Lackovou – 4 za, 1 sa zdržal – L. Lackovú osloví prezident SZPZ
– Peter Marcin zostáva vo funkcii do kongresu SZPZ, ak sa sám nerozhodne inak – 5 za
– SZPZ podporí vytvorenie kategórie v IFSS –Skj-2psy – 5 za
– repre zima – záujemci o repre SR nahlásia do 10.1.2014 kategóriu a preteky, ŠTK uverejní čo najskôr oznam na web stránke – 5 za
– Vyšegradský pohár vyhodnotí K. Janecký a M. Kuvik – vyhodnotení budú tí, ktorí sa zúčastnia min. 2 kôl – 5 za
– preteky SZPZ – pretekár môže štartovať v tej istej kategórii na preteku len 1x  – 5 za

– Róbert Pocoš – informoval o jes. pretekoch v Mošovciach – slabá komunikácia medzi štartom a cieľom

– chybné časy boli zistené a opravené

– nepostrehol som, že by sa vykonávala veterinárna prehliadka
– informoval o jes. pretekoch na Revišti – jediný nedostatok bol v propozíciách o rozdelení kategórií, ale vyhodnotenie

prebehlo podľa pravidiel SZPZ.

–  organizátor bude upozornený na správne delenie kategórií
– informoval o jes. pretekoch v Spišskej N. Vsi – boli v poriadku
– informoval o bežeckých pretekoch v D. Hute, ktoré sa budú konať po preteku SZPZ – odsúhlasené
– Jaroslav Jakubašek – informoval o preteku v Ľubovnianskych Kúpeľoch – má sa zúčastniť minister školstva
– informoval o možnom sponzorstve – Svet športu

zapísal Michal KUVIK 2.1.2014 – zverejnené 09.01.2014, 10:02 – aktualizované 21.01.2014, 10:24