O 18.00 začalo 6.Prezídium SZPZ.

 

Prítomní:

– prezident SZPZ –Michal KUVIK                            – prítomný

– viceprezident FISTC- Roman Reistetter             – prítomný

– viceprezident WSA – Ivan Vaško                          – prítomný

– viceprezident ESDRA – Ján Hošek                     – prítomný

– viceprezident ECF – Jaroslav Jakubašek          – prítomný

– manažér SZPZ – Martin Závatzký                         – prítomný

– ŠTK čistokrvné sev.psy – Peter Suranovský      – prítomný

– ŠTK ostatné psy – Peter Marcin                           – neprítomný

 

Prítomní 7 zvolení členovia = uznášania schopné Prezídium.

 

PROGRAM:

 

1. Kontrola plnenia úloh z 5. Prezídia

– úlohy z 5. Prezídia boli splnené.

 

2. Návrh úpravy – Ekonomická smernica SZPZ

Podľa podnetov členov SZPZ sa upravila a schválila  Ekonomická smernica SZPZ.

Do 20.12.2012 bude na webe SZPZ.

 

3. Upravilo a odsúhlasilo sa znenie zmluvy s usporiadateľom pretekov v SZPZ.

Do 20.12.2012 bude na webe SZPZ.

 

4. Michal KUVIK – vyzval na dodržiavanie nových vnútorných predpisov a Stanov  SZPZ.

 

5. Manažér SZPZ – skontroluje všetky smernice SZPZ a navrhne ich aktualizáciu s RKK a ostatnými členmi prezídia SZPZ.

 

6. Prezident SZPZ zabezpečí reflexné vesty s nápisom – DELEGÁT, ORGANIZÁTOR, SZPZ.

 

7. ŠTK – pre čistokrvné psy – P. Suranovský s viceprezidentom SZPZ pre FISTC – R. Reistetterom navrhli reprezentáciu

na ME FISTC-sucho 2012. Vedúci reprezentačného družstva bol schválený R. Reistetter a boli mu oznámené povinnosti

vyplývajúce z novej Ekonomickej smernice, termín zaplatenia štartovného, preskúšanie nových členov.

Reprezentácia bola schválená podľa stanov SZPZ.

 

8. Na nasledujúce prezídium bude pozvaný Ľ. Strapec.

 

9. Prezident SZPZ spolu s manažérom SZPZ prejedná na podnet viceprezidenta SZPZ pre ESDRA – Jána Hošeka možnosť

štartovania

pretekárov ESDRA na MS FISTC 2013. – do 21.12.1012.

_

10. Bola schválená Smernica: Práva a povinnosti členov prezídia, RKK, správcu webu, rozhodcov, trénerov a odborných poradcov

pre pracovný a športový chov psov v SZPZ.

Do 21.12.2012 bude na webe SZPZ.

 

11. RKK bude zabezpečovať aj Antidopingovú komisiu SZPZ. SZPZ zabezpečí nákup testeru na alkohol.

Do 21.12.2012 SZPZ.

_

12.Bolo schválené: Delegáti SZPZ majú funkciu Rozhodcov v štruktúrach SZPZ.

Viceprezidenti, ŠTK a manažér SZPZ majú funkciu Trénerov v štruktúrach SZPZ.

Odborní poradcovia pre pracovný, športový chov psov a ochranu zvierat v SZPZ boli navrhnutí: I. Sedílek, J. Hošek,

I. Pribula.

 

13. Prezident SZPZ informoval o financovaní SZPZ 2012 a žiadostiach na rok 2013.

Bolo odsúhlasené financovanie pre zabezpečenie Slovenskej štátnej reprezentácie SZPZ v roku 2012.

_

_

Zapísal 12.11.2012 Michal KUVIK