Nakoľko sa mení aktuálna situácia ohľadom pandémie COVID-19, je dôležité aby záujmecovia o účasť na ME FISTC Klaistow a MS WSA Belgicko sledovali aktuálne obmedzenia a podmienky pre vstup občanov SR na územie štátov v ktorých sa tieto preteky konajú.

Tieto informácie nájdete na https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019?strana=1

aktuálne podmienky pre vstup k dátumu zverejnenia príspevku sú nasledovné:

ME FISTC Klaistow (Nemecko)

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska a z ďalších vysokorizikových krajín/oblastí

Od 31. októbra 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysokorizikové krajiny s vysokou incidenciou.

Všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka, ktorí nie sú zaočkovaní alebo ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 a prichádzajú zo Slovenskej republiky a z ďalších vysokorizikových krajín/oblasti s vysokou incidenciou sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú  je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu a ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Registrácia pred cestou

Cestujúci , ktorí sa počas posledných 10 dní pred príchodom do Nemecka zdržiavali vo vysokorizikových krajinách/oblastiach s vysokou incidenciou, vrátane Slovenskej republiky, sú povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:

Na stiahnutie:

Formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku
Formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

Prehľad aktuálnych opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

MS WSA Pampa (Belgicko)

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Slovenská republika – západné Slovensko (preradenie od 9. októbra 2021), región Bratislava, východné Slovensko a stredné Slovensko sú zaradené v červenej zóne, na ktoré sa vzťahujú nižšie uvedené opatrenia. Odporúčame sledovať preraďovanie krajín, regiónov alebo oblastí, ktoré je publikované na ďalej uvedenej webovej stránke belgických inštitúcií každý týždeň v piatok, preradenie do červenej zóny je účinné od soboty toho istého týždňa.

Príchod nerezidentov do Belgicka

Príchod z krajín v červenej zóne (krajiny EÚ alebo Schengenského priestoru):

Osoby s európskym digitálnym certifikátom potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19 (+ 2 týždne), negatívnym testom PCR (vykonaným menej ako 72 hodín) alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nepôjdu do karantény. V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode. Deti mladšie ako 12 rokov nebudú testované.

Osoby bez certifikátu potvrdzujúceho úplné očkovanie, musia pricestovať do Belgicka s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (vykonaným menej ako 72 hodín). V danom prípade je 10-dňová karanténa povinná a potrebné sa nechať následne testovať 1. a 7. deň po príchode. Karanténa sa môže skrátiť, ak je výsledok druhého testu (v 7. deň) negatívny.

Online formulár (The Passenger Locator Form – PLF)

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF) , ktorý je možné vyplniť už 6 mesiacov pred dátumom cesty. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 12 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 12 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 12 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne.

Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka pre každú osobu

Po vyplnení formuláru, dostane cestujúci emailom potvrdenie QR kódom. V prípade otázok týkajúcich sa formulára (Passenger Locator Form), povinnosti testu na COVID-19 a/alebo karantény je potrebné sa obrátiť na emailom Ministerstvo zdravotníctva Belgicka info.coronavirus@health.fgov.be alebo na telefónnom čísle 0800 14 689 (z Belgicka) a 0032 781 517 71 (zo zahraničia).

Opatrenia v krajine

Aktuálne opatrenia v Belgicku – často kladené otázky na webovej stránke o COVID-19

Nosenie rúšok v krajine je povinné pre osoby od 12 rokov vo verejnej doprave, na letisku, na stanici, v škole pre osoby staršie ako 12 rokov a vyučujúcich a v práci, ak nie je možné zabezpečiť sociálnu vzdialenosť, v obchodoch, kinách, divadlách, konferenčných miestnostiach, burzách, aulách, kostoloch, múzeách a knižniciach, ako aj v exteriéri (manifestácie; frekventované miesta určia mieste orgány napr. ulice, trhoviská).

Česká republika – Tranzit

Podmienky pre cestujúcich z krajín s veľmi vysokým rizikom (tmavo červené)

  • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
  • pred vstupom do ČR majú povinnosť disponovať výsledkom RT-PCR testu a predložiť výsledok testu na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR
  • absolvovanie RT-PCR testu medzi piatym a siedmym dňom od od vstupu do ČR, a povinnosť nosiť mimo domov respirátor

Výnimky

Výnimky z povinností uvedených vyššie majú osoby, ktoré

  • boli očkované proti COVID-19 pred viac ako 14 dňami a preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19
  • alebo ktoré prekonali COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19, alebo diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR

Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

  • všetky deti do 12 rokov
  • pracovníci medzinárodnej dopravy,
  • v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
  • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,
  • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu