ZÁPISNICA

Kongres Slovenského Zväu Psích Záprahov SZPZ

02. 06. 2013 konaného na Čingove

Program:

Prezentácia

                Otvorenie

                Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátová, návrhová )

                Správa mandátovej komisie
                Schválenie programu

Schválenie rokovacieho poriadku

Správa o činnosti SZPZ, (ŠTK)

                Správa o financiách SZPZ

Správa o činnosti jednotlivých klubov SZPZ a Víceprezidentov

Návrh ďalšieho smerovania a existencia SZPZ

                Diskusia

Prestávka – obed, (občerstvenie)    

Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2013 – 2014

Schválenie návrhu plánu činnosti SZPZ

Prijatie uznesení

Ukončenie kongresu  SZPZ

________________________________________________________________________

 

– Prezentácia prebehla v stanovenom čase. Prezentovalo sa 9 klubov z celkového počtu 13 klubov .

– Schôdzu otvoril prezident SZPZ M. Kuvik, privítal prítomných delegátov a hostí. Zároveň poveril M. Závatzkého vedením schôdze a jej zapisovaním.

– Schválila sa jednohlasne návrhová mandátová a volebná komisia v zložení J.Zemčáková, R.Pocoš, M.Packo

– Predseda mandátovej komisie vyhlásil Kongres za uznášaniaschopný 9 platných hlasov z 13.

– Program schôdze bol schválený.

– Rokovací poriadok bol jednohlasne schválený. (bude zverejnený na stránke mushingu)

– Bola prednesená správa prezidenta SZPZ M. Kuvika a ŠTK P. Suranovského (za čistokrvné plemená). ŠTK P. Marcin svoju správu nepredniesol a kongresu sa ani nezúčastnil.

– Správu o financiách predniesol prezident SZPZ M.Kuvik

– Boli prednesené správy víceprezidentov SZPZ          viceprezident FISTC             Reistetter Roman

viceprezident WSA               Vaško Ivan

                                                                                               viceprezident ECF                 Jakubašek Jaroslav

                                                                                               viceprezident ESDRA           Hošek Ján

delegáta pretekov SZPZ R. Pocoša a jednotlivých predsedov klubov

– Návrh ďalšieho smerovania a existencia SZPZ:       začlenenie SZPZ do WSA

zorganizovať letný tábor talentov

– Diskusia:        TJ Fatra Ružomberok – zabezpečenie pretekov a to hlavne trate, časomiera a zázemie pre pretekárov

MK Lučenec – záujem usporiadať preteky na Oravskej Polhore

BKM Bardejov – kalendár pretekov na jeseň

Paramushing Lajka Levoča – kárne opatrenie voči B Albertovej (bude opätovne predvolaná na njbližšie prezídium)

– podmienky štartu paramusherov

ŠK Arching – možnosť poisťovania pretekárov, alebo akcií (poisťovňa Wustenrot)

– potrebná legitimácia pretekára s kolónkami pre udeľovanie licencií na jednotlivú sezónu

– aktualizácia manuálu pre org. pretekov, zmluva pre usporiadanie pretekov, pretekársky poriadok podľa

svetových org.

– Prestávka – obed

– Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2013/2014 bol kongresom zostavený z prihlášok, ktoré boli do daného termínu zaslané na adresu zväzu.

Definitívny kalendár na uvedenú sezónu bude po nasledujúcom prezídiu, ktoré bude za účasti organizátorov a po podpísaní zmluvy o usporiadanie pretekov.

predbežný kalendár pretekov SZPZ            JESEŇ:                     12.-13.10.2013  ME ECF – Porrentruy – Švajčiarsko

20.10.2013 Mošovce

26.-27.10.2013 Smižany Majstrovstvá Slovenska na suchu

7.-10.11.2013 MS IFSS – Falze di Piave, Taliansko

11.2013 Revište

ZIMA:                      10.-15-1.2014 Oravská Polhora

1.-2.2.2014 Detvianska Huta

14.-15.-16.2.2014 ME FISTC MID/LONG Králiky

21.2.2014 Ľubovianske Kúpele

WSA

IFSS

– Prijatie uznesení, boli jednohlasne odsúhlasené.

uznesenie č.1 – členské za členov klubov zaplatí podľa predloženého zoznamu predseda klubu, alebo poverený člen vždy na Kongrese SZPZ (od nasledujúceho kongresu 2014). Pre túto sezónu platí: Termín zaplatenia členského je do 31.10.2013 a jeho výška je 10 eur za člena v danom klube prihláseného na túto sezónu (minimálny počet je 5 členov). Potrebné je doručiť na adresu SZPZ aj menný zoznam prihlásených členov.

                            číslo účtu SZPZ: 1225223031​/5600

                       špecifický symbol: 2013

                        variabilný symbol: IČO klubu

uznesenie č.2 – doplnok pretekárskeho poriadku:

psy na pretekoch SZPZ:

– zákaz vypúšťania psov na voľno-porušenie sa trestá penalizáciou 5 minút

– psy na úväzisku nebudú bez dozoru

– režim venčenia na úväzisku ráno od 6:00 večer do 23:00

– neregistrovaní pretekári štartujú 5 minút za posledným registrovaným pretekárom

– pretekári para mushingu štartujú po neregistrovaných pretekároch podľa pravidiel z 3. prezídia 2013

– za sťažnosť a protest na pretekou sa platí kaucia 30 EUR

– odsúhlasená je kategória D pre ostatné plemená

pretekárske pravidlá FISTC, WSA, IFSS a ich aktualizáciu – zabezpečia predsedovia ŠTK do 4.prezídia 2013

možnosti poistenia -WUSTENROT

– Schôdzu ukončil, prítomným poďakoval a poprial šťastnú cestu domov prezident zväzu Michal Kuvik.

Hôrka 29.07.2013                                                                                                     Martin Závatzký

zverejnené 09.08.2013, 11:13