KONGRES SZPZ 15.06.2014,Tatranská Kotlina,penzión Limba ,10.00 hod.

návrh programu z 2. Prezídia SZPZ bol doplnený o bod – disciplína paramushing

10.00 zahájenie

Prezentácia – členské a tabuľky od jednotlivých klubov

           Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií    ( mandátová, návrhová )
           Správa mandátovej komisie
           Schválenie rokovacieho poriadku

Schválenie programu:

Voľby do Prezídia SZPZ- manažér ,ŠTK čistokrvní, ŠTK otvorení, disciplína paramushing

Správa o činnosti SZPZ, o plnení programu z Kongresu 2013

Správa o financiách SZPZ

Správa o činnosti ŠTK -čistokrvní

Správa o činnosti ŠTK -ostatní

Správa o činnosti manažéra SZPZ

Správa viceprezidenta FISTC

Správa viceprezidenta WSA

Správa viceprezidenta ECF

Správa viceprezidenta IFSS

Správa RKK

Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2015 a jeho schválenie

            Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2014-2015 

Obed

Diskusia 
• počas diskusie a v prípade záujmu vysvetlí I.Vaško prácu s www.mushing.sk.

Ukončenie kongresu  SZPZ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

zápis:

 • schôdzu otvoril a viedol prezident SZPZ
 • zapisoval prezident SZPZ
 • prezentovalo sa 9 klubov SZPZ a 1 klub bez hlasovacieho práva
 • bolo zaplatené členské do SZPZ podľa počtu členov z predložených tabuliek klubov SZPZ
 • schválila sa jednohlasne  pracovná komisia-mandátová a volebná  v zložení Ondrej Šulka a Petra Mihalechová
 • pracovná skupina vyhlásila Kongres SZPZ za uznášaniaschopný 9 platných hlasov z 13 hlasov
 • rokovací poriadok sa riadi platnými Stanovami SZPZ
 • program Kongresu bol schválený

Voľby do Prezídia SZPZ – do uvolnených funkcií v Prezídiu SZPZ boli podľa návrhov zvolení:

– manažér SZPZ – Branislav Slaný                                                                          9 za

– ŠTK SZPZ čistokrvní – Patrik Lučanský                                                              9 za

– ŠTK SZPZ otvorení – Katarína Vigodová                                                             9 za

Organizovanie kempu pre športovo talentovanú mládež bude začiatkom septembra alebo začiatkom novembra v Novej Lesnej –                                       upresní prezídium SZPZ

Disciplína paramushing –skúšobná lehota 1 rok. Prebehla diskusia, do ktorej sa zapojili prítomní členovia Kongresu. Na záver dal prezident SZPZ hlasovať:

Kto je za, aby disciplína paramushing zostala v SZPZ?                2 za, 2 proti, 5 sa zdržali

Výsledok hlasovania je: discipína paramushing nebude v SZPZ.

Pri rovnosti hlasov má podľa Stanov SZPZ rozhodujúci hlas prezident SZPZ, prezident toto právo využil, hlasoval proti, no jeho hlas nebol potrebný.

Správu o činnosti SZPZ, o plnení programu z predošlého kongresu a správu o financiách predniesol prezident SZPZ.

Správu o činnosti ŠTK čistokrvných predniesol Peter Suranovský.

Správa o ŠTK otvorených nebola pripravená, prebehla len priama diskusia prítomných.

Správa o činnosti manažéra SZPZ nebola pripravená, prebehla len priama diskusia prítomných.

Správu o činnosti viceprezidenta FISTC predniesol Roman Reistetter – informoval o činnosti FISTC, o GA 31.5.-1.6.2014 v Belgickom Waterloo a o predbežných termínoch pretekov 2014/2015.

Správu o činnosti viceprezidenta WSA predniesol Ivan Vaško informoval o činnosti WSA, o pripravovanom GA 19.-21.9.2014 v Rakúskom Seefelde, o prijatí Slovenska do WSA na GA 2013 a o predbežných termínoch pretekov 2014/2015.

Správu o činnosti viceprezidenta ECF predniesol Jaroslav Jakubašek – informoval o minuloročných pretekoch ECF vo Švajčiarskom Porretury a o termíne 2014.

Správu o činnosti viceprezidenta IFSS predniesol Michal Kuvik – informoval o činnosti IFSS, o GA 1.-2.6.2014 v Belgickom Bruseli  a o predbežných termínoch pretekov 2014/2015. Taktiež informoval o GA ECF 10.5.2014 vo Franzúzskom Toulone.

Správu o činnosti RKK nikto nepredniesol, no bolo dohodnuté s Robom Pocošom, že bude doručená do 3. Prezídia SZPZ.

Bol schválený plán činnosti SZPZ do Kongresu 2015:

 • organizovať preteky 2014/2015
 • organizovať kemp pre športovo talentovanú mládež
 • podporovať štátnu športovú reprezentáciu a zabezpečiť jej účasť na ME a MS 2014/2015

Bolo schválené financovanie SZPZ, ktoré je rozdelené na:

-financovanie športovo talentovanej mládeže

– financovanie štátnej športovej reprezentácie

Bol zostavený predbežný kalendár pretekov, podľa známych domácich a medzinárodných termínov, pričom upresnenie kalendára pretekov bude na ďalšom Prezídiu SZPZ.

Bolo dohodnuté, že v kalendári pretekov budú domáce a zahraničné preteky zapísané spoločne.

2014

10.-12.10. ECF Francúzsko

18.-19.10. Mošovce – Memoriál Daniela Lukáča, šprint, káry

25.-26.10 Spišská Nová Ves-Smižany – MSR,VP, SP IFSS, šprint, káry

09.-09.11 Revište – Revištský okruh, šprint, káry

20.-23.11 Vének, Maďarsko – ME FISTC, šprint-mid, káry

28.-30.11. Lamotte-Beuvron, Francúzsko – ME WSA + IFSS, šprint, káry

2015

10.-11.01. Krahule

17.-18.01. Ľ. Kúpele- MSR

24.-25.01. Králiky – VP

31.01.-01.02. D. Huta

19.-22.02. MS WSA

V diskusii vysvetlil prítomným prácu s www.mushing.sk Ivan Vaško

Schôdzu ukončil a prítomným poďakoval

Michal KUVIK


zapísal Michal KUVIK 17.06.2014

zverejnené 19.06.2014, 11:18