Zápisnica

Program:

1.   10.00 hod. – zahájenie.

2.   Prezentácia – členské a tabuľky od jednotlivých klubov.

Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, volebná).

Správa mandátovej a volebnej komisie.

Schválenie rokovacieho poriadku.

3.   Schválenie programu

4.   Správa o činnosti SZPZ

  5.   Správa o financiách SZPZ

  6.   Správa o činnosti ŠTK – čistokrvní

  7.   Správa o činnosti ŠTK – ostatní

  8.   Správa o činnosti manažéra SZPZ

  9.   Správa viceprezidenta pre FISTC

10.  Správa viceprezidenta pre WSA

11.  Správa viceprezidenta pre ECF

12.  Správa viceprezidenta pre IFSS

13.  Správa RKK

14.  Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2016 a jeho schválenie

15.  Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2015-2016

16.  Návrh a prijatie uznesení

17.  Voľby Prezidenta a Prezídia SZPZ

18.  Obed

19.  Diskusia

20.  Ukončenie kongresu SZPZ

1.   10.00 hod. –  zahájenie

         Schôdza SZPZ bola otvorená a vedená prezidentom Slovenského zväzu psích záprahov (ďalej len SZPZ) Michalom Kuvikom,

ktorý zúčastnených uvítal.

Na Kongrese SZPZ sa prezentovali jednotliví zástupcovia klubov SZPZ.

Prítomní na kongrese:

Michal Kuvik  – PREZIDENT SZPZ

Branislav Slaný – MANAŽÉR SZPZ

Patrik Lučanský – ŠTK za pretekárov so psami čistokrvných severských plemien

Lenka Lacková –  viceprezidentka pre ESDRA

Martin Závatzký – DONLY ŠPORTOVÝ KLUB

Peter Suranovský – KPZ POPRAD

Martin Šipkovský – SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN

Marcel Matanin Konečný – PRIMA SIBERIAN HUSKY KLUB

Ivan Vaško – ŠK ARCHING, viceprezident pre WSA

Ľuboš Strapec – HUSKY TEAM – ORAVA

Liana Svoreňová Pilcerová – MUSHER KLUB LUČENEC

Natália Kandrová – ŠPORTOVÝ KLUB SEVERAN

Igor Štefan – KLUB PSÍCH ZÁPRAHOV HUMENNÉ

Jaroslav Bánoci – SIBÍRSKY HUSKY TEAM HANISKA

Jaroslav Jakubašek – BARDEJOVSKÝ KLUB MAŠEROV (neprítomný, poveril hlasovaním Ivana Vaška)

Ján Hošek – TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FATRA (neprítomný, poveril hlasovaním Marcela Matanina Konečného)

2.   Prezentácia – členské a tabuľky od jednotlivých klubov

–   zástupcovia jednotlivých klubov predložili prezidentovi SZPZ tabuľky svojich členov a následne došlo k úhradám členského,

–   voľba pracovných komisií (mandátová, volebná)

Do volebnej a mandátovej komisie boli navrhnutí prezidentom SZPZ Martin Závatzký a Peter Suranovský, ktorí návrh prijali.

–   správa mandátovej a volebnej komisie :

Vyhlásenie Kongresu SZPZ zo dňa 30.05.2015 za uznášania schopný s počtom platných hlasov 12, rokovací poriadok sa riadi

platnými stanovami SZPZ.

–   Zapisovaním Zápisnice Kongresu 2015 poveril prezident SZPZ Lianu Svoreňovú Pilcerovú.

3.   Schválenie programu

–   program bol jednohlasne schválený zástupcami klubov v znení zaslanom Prezidentom SZPZ Michalom Kuvikom.

4.   Správa o činnosti SZPZ

–   Prezident SZPZ zhrnul činnosť SZPZ za predchádzajúcu sezónu, ktorá vyplývala z programu predchádzajúceho kongresu.

–   SZPZ schválená štátna športová reprezentácia sa zúčastnila majstrovských pretekov.

–   Celá činnosť SZPZ je orientovaná na reprezentáciu SR.

–   Väčší počet pretekárov sa zúčastňuje jesenných pretekov, nakoľko nie sú až tak ovplyvnené počasím.

–   V SZPZ pribudol nový klub – Slovenský klub severských a japonských plemien.

–   Členov SZPZ je stále okolo 100, ubúdajú záprahy, pribúdajú pretekári s menším počtom psov.

1.  Prezídium SZPZ, zvolané na podnet Ivana Vaška, sa konalo v Detvianskej Hute, nebolo však uznášania schopné, lebo

Roman Reistetter nepodpísal prezenčnú listinu,

–   na návrh Lenky Lackovej, Kataríny Vigodovej a Ivana Vaška sa malo riešiť vylúčenie Romana Reistettera a jeho dcéry

Carly z reprezentácie SZPZ a zákazu štartovania aj na zväzových pretekoch, zároveň na podnet Kataríny Vigodovej, mal byť

Reistetter vylúčený z prezídia SZPZ-takže mal dôvod nepodpísať prezenčnú listinu,

2.  Prezídium SZPZ sa konalo dňa 29.5.2015 v Smižanoch, na ktorom boli prerokúvané  pripomienky týkajúce sa štruktúry ďalších

prezídií – malo by byť 5 členné – od klubov bol daný podnet na zrušenie funkcie manager SZPZ, bude sa schvaľovať pred

voľbami. Tiež odvolať člena, ktorý nepracuje podľa pravidiel SZPZ (prerokuje sa v ďalších bodoch),

–   Počas konania 2. Prezídia SZPZ bola navrhnutá úprava Ekonomickej smernice SZPZ z dôvodu rovnoprávnejšieho využitia

dotácií. Zástupcovia klubov zúčastnení na Kongrese SZPZ navrhli, preplácanie nákladov podľa peňažných vzorov v ČR.

Taktiež prezídium prehodnotilo rozdelenie dotácie pomerom 20:80, 80% by sa ponechalo pred jesenným šampionátom

(jeden z bodov k schváleniu uznesením).

–   Organizácia sústredenia s mládežou,

–   Vykonávanie osvety a získavanie nových členov SZPZ, tiež osveta medzi mládežou a to buď prostredníctvom prezidenta SZPZ

alebo členov ŠTK.

5.   Správa o financiách SZPZ

Predniesol Prezident SZPZ Michal Kuvik:

–   SZPZ požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za predchádzajúcu sezónu o dotáciu vo výške 368.000,-€,

schválená bola vo výške 19.000,-€, a v tejto čiastke je zahrnutá aj odmena medailistov SZPZ,

–   Návrh na určenie pomeru schválenej dotácie na 20% – pre športovo talentovanú mládež a 80% – štátna športová reprezentácia

(prerokuje sa v ďalšom bode),

–   Náležitosti ohľadom požadovaných dotácií a ich vyúčtovanie je verejne prístupné na stránke Ministerstva školstva, vedy,

výskumu a športu SR a je akceptované, v opačnom prípade by nebolo možné čerpanie dotácie z MŠ SR,

–   Dotácie z MŠVVaŠ SR sú zasielané pre SZPZ po častiach, nie ako celá suma, väčšia časť je poukázaná v jeseň alebo pred

koncom roka,

–   Nakoľko priorita SZPZ je reprezentácia SR,po neakceptovaní navrhovanej úpravy Ekonomickej smernice SZPZ /navrhovanej

prezidentom SZPZ/ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov boli na reprezentáciu SR použité všetky finančné prostriedky

z MŠ SR.

6.   Správa o činnosti ŠTK – čistokrvní

Predniesol Patrik Lučanský:

–   prehľad výsledkov našich reprezentantov na majstrovských pretekoch ME WSA, IFSS, Beuvron, Francúzsko, šprint, káry,

MS FISTC šprint 2015 Traviso, Auronzo di Cadore, Taliansko a i.,

–   zástupcom klubov predložil prehľad výsledkov.

7.   Správa o činnosti ŠTK – ostatní

Nebola prednesená, ani pripravená k prečítaniu.

8.   Správa o činnosti manažéra SZPZ

Predniesol Branislav Slaný:

–   funkcia manažéra SZPZ sa míňa účinku, situácia je taká, že manažér nemá čo ponúknuť, je do počtu,

–   je väčšia efektivita v tom, keď oslovuje sponzorov konkrétny organizátor preteku, alebo prezident SZPZ,

–   je na zváženie, či manažér SZPZ nie je nadbytočná funkcia.

9.   Správa viceprezidenta pre FISTC

Správu viceprezidenta pre FISTC Romana Reistettera prečítal Martin Závatský, nakoľko v čase konania kongresu sa

viceprezident za FISTC zúčastňuje Generálneho zasadnutia FISTC v Dánsku:

–   V správe viceprezident FISTC uvádza, že vykonával funkciu delegáta na MS FISTC sprint 2015 v Auronze di Cadore, Taliansko,

ako aj na ME FISTC Dryland 2014 vo Véneku, Maďarsko.

            Diskusia

Presunula sa z bodu 19 na podnet Reistetterovej správy:

Reistetter – kriticky hodnotí prácu SZPZ – vzdali sa 4 členovia počas funkčného obdobia, vyčítal prezidentovi komunikáciu a nakladanie s financiami SZPZ.

Prezident SZPZ Michal Kuvik sa vyjadril, že Reistetter mal byť tiež odvolaný na 1. Prezídiu 2015 a možno aj vylúčený z repre SR. Je to tak, keď si členovia prezídia neplnia svoje povinnosti, alebo porušujú pravidlá SZPZ treba ich mať možnosť odvolať-Ivanov Vaškov návrh.

Marcel Matanin Konečný poznamenal – že ak je niečo zle zúčtované, dotácie sa vracajú, tak je to aj na iných úsekoch športu.

Michal Kuvik poznamenal – že ekonóma má SZPZ Ing. Martina Košalu a osobu, ktorá mu pripravuje podklady – Mgr. Miroslavu Fargašovú – zodpovedajú všetky dotazy, poprípade umožnia náhľad do účtovníctva SZPZ, no prehľad dotácií je verejne prístupný, aj ich zúčtovanie a nakladanie s dotačnými prostriedkami.

Do smerníc chce SZPZ zakomponovať aj to, že reprezentant/funkcionár SZPZ si nebude žiadať vyúčtovanie od SZPZ, ak mu nárokované preplatila iná organizácia.

Reistetter si nárokuje preplatenie starých cesťákov zo zasadnutia FISTC. Čo sa v danom roku nepreplatí, nie je to možné preklopiť do ďalšieho roku.

Igor Štefan poznamenal – Roman Reistetter napísal čo bolo sľúbené prezidentom SZPZ.

Michal Kuvik poznamenal – nič nebolo sľúbené.

Igor Štefan poznamenal – treba teda všetkým preplatiť rovnako.

Peter Suranovský poznamenal –  každý rok je to rovnako, prepláca sa pokiaľ sú financie.

Branislav Slaný poznamenal – keď skončia posledné jesenné majstrovstvá, bude sa vedieť aká výška financií ostala a bude sa preplácať.

Igor Štefan poznamenal – treba nájsť na to systém.

Marcel Matanin Konečný poznamenal – Roman Reistetter je momentálne v prezídiu FISTC, má preplatené náklady cez FISTC.

10.   Správa viceprezidenta pre WSA

Predniesol Ivan Vaško – informoval o činnosti WSA,

–   Predstavil reprezentantov SR, ktorí sa zúčastnili na MS WSA 2015 v Seefeld – Scharnitz, Rakúsko, ako aj  na ME WSA a

IFSS šprint, káry, v Lamotté, Beuvron, Francúzsko,

–   SZPZ sa má dohodnúť s klubom Askino Slovakia, ktorý z nich ako zástupca SR vo WSA zostane, nakoľko nemôžu byť dvaja zástupcovia SR,

–   Zhodnotenie výsledkov sezóny, pretekárov a ich umiestnenia ako reprezentantov SR,

–   Sezónu hodnotí pozitívne,

–   Následný kongres WSA sa bude konať v dňoch 18. – 20.09.2015 vo Frauenwalde, Nemecko,

–   Novým členom WSA sa stal ukrajinský klub,

–   Podnety na usporiadanie majstrovských pretekov pod záštitou WSA na  pretekárske sezóny v ďalších rokoch, je možné

podať do 16.08.2015,

11.   Správa viceprezidenta pre ECF

Predniesol Prezident SZPZ Michal Kuvik – Jaroslav Jakubašek je neprítomný:

–   ECF usporadúva jeden pretek do roka – jesenný, zhodnotený ako výborný, jedná sa o kategórie CC, Bkj, dobrá organizácia.

12.   Správa viceprezidenta pre ESDRA

Predniesla Lenka Lacková:

–   dvaja pretekári a to Miroslav Pažúr a Jakub Reguli boli nominovaní na majstrovské preteky konané v Nemecku,

–   IFSS usporiadali v sezóne jeden majstrovský pretek na dlhé trate – longy, ktoré sa konali v Nórsku, týchto pretekov sa

zúčastnili dvaja slovenskí pretekári, ktorí však pretek nedokončili z dôvodu ochorenia psov,

–   Ivan Vaško poznamenal – na zaradenie preteku do svetového pohára IFSS je potrebné, aby boli na ňom prítomní

rozhodcovia vyškolení podľa pravidiel IFSS, o čom sa rokovalo aj na prezídiu SZPZ s tým záverom, aby bol niekto z členov

SZPZ na to vyškolený, zároveň bolo dohodnuté, že na školenie rozhodcov podľa pravidiel IFSS bude vyslaný Róbert Pocos,

–   najbližší termín školenia rozhodcov podľa pravidiel IFSS sa bude konať v dňoch 21. – 23.08.2015, v Nemecku,

–   následné školenie rozhodcov podľa pravidiel IFSS sa uskutoční v Poľsku, Kamionka, počas pretekov SP IFSS na suchu,

organizovaných v dňoch 13. – 15.11.2015,

–   Ivan Vaško navrhol vyškoliť aspoň dvoch rozhodcov,

–   Prezident SZPZ Michal Kuvik uviedol, že súhlasí s Ivanom Vaškom.

13.   Správa RKK

Nebola prednesená

14.   Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2016 a jeho schválenie

Bol schválený plán činnosti SZPZ do Kongresu SZPZ 2016:

–   po kongrese budú zvolané 2 prezídiá, týkajúce sa organizácií jesenných a zimných pretekov sezóny 2015/ 2016,

–   účasť prezidenta SZPZ na rokovaniach s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

–   SZPZ usporiada sústredenie talentovanej mládeže, „útvar campov talentovanej mládeže“, zo SZPZ budú vyčlenené na daný

účel finančné prostriedky, budú prizvaní hostia, ktorí budú na sústredení prednášať.

Hlasovanie: 10 za, 2 sa zdržali hlasovania

15.   Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2015 – 2016

Bol zostavený predbežný kalendár jesenných a zimných pretekov, konaných v SR a v zahraničí (pokiaľ sú termíny známe):

Jesenné preteky SR:

1. 17. – 18.10.2015 – Mošovce (žiadateľ o MSR), šprint, káry.

2. 24. – 25.10.2015 – Spišská Nová Ves, šprint, káry.

3. 07. – 08.11.2015 – Revište, šprint, káry.

Zimné preteky SR:

1. 09. – 10.01.2016 – Krahule, šprint, sane.

2. 06. – 07.02.2016 – Detvianska Huta, (1. Žiadateľ o MSR), šprint, sane.

3. 27. – 28.02.2016 – Zuberec (2. Žiadateľ o MSR), Európsky pohár WSA, Šampionát Poľska, šprint, sane.

4. Oravská Lesná – bližšie neurčený termín – mid, long, šprint.

5. MKL – usporiada pretek podľa voľného termínu, miesto bude následne upresnené, šprint, sane.

Zahraničné preteky:

–   20. – 22.11.2015 – ME FISTC DRYLAND – Kalø, Dánsko, šprint, káry.

–   ME FISTC 2016 – Rakúsko, St. Ulrich – termín pretekov doposiaľ nie je, šprint, sane.

–   ME FISTC – Králiky, Slovenská republika, mid, long, sane.

–   29.10 – 01.11.2015 – MS IFSS – Bristol, Kanada.

–   11. – 14.2.22016 – MS WSA 2016, Frauenwald, Nemecko.

Diskusia

–   Jaroslav Bánoci predniesol návrh, urobiť štatút začínajúcich pretekárov, nakoľko v jesennej sezóne behajú ľudia, ktorí vôbec

nevedia, že je možné sa ako pretekár niekde registrovať, v SR sú usporadúvané rôzne dogtreky, kam chodia ľudia, ktorí sú

neinformovaní o organizovaných pretekoch pod záštitou SZPZ.

–   Michal Kuvik sa vyjadril – SZPZ ich môže zastrešiť, ale len v takom zmysle, že z nich budú budúci pretekári, SZPZ tvorí štátnu

športovú reprezentáciu.

–   Väčšia osveta o konaných pretekoch, web SZPZ by mohol obsahovať sekciu „kalendár akcií“, kde by boli termíny CC,

dogtrekingov, pre väčšiu informovanosť ľudí, ktorí majú záujem sa pretekov zúčastniť.

–   Branislav Slaný sa vyjadril – človek so psom nie je členom SZPZ, prečo štatút kalendára akcií?

–   Jaroslav Bánoci podal návrh – pretekár so záprahom s  väčším počtom psov ako 4, by mal na trati používať štvorkolku, jedná

sa o podnet pre organizáciu IFSS.

16.  Návrh a prijatie uznesení

Branislav Slaný predniesol jednotlivé podnety od 6. klubov:

1. návrh štruktúry prezídia – zlúčiť funkciu viceprezidenta pre IFSS s viceprezidentom ECF, čím vznikne jedna funkcia  prezidenta pre IFSS

Hlasovanie: 12 za

Uznesenie prijaté

2. návrh na zrušenie funkcie manažéra bez náhrady

Hlasovanie: 12 za

Uznesenie prijaté

3. návrh na zmenu ekonomickej smernice SZPZ – ak bude pretekárovi preplácať náklady iná organizácia, stráca nárok na preplatenia nákladov zo SZPZ, aby nedochádzalo k zdvojeniu preplácaných nákladov.

Hlasovanie: 12 za

Prijaté uznesenie v znení: člen SZPZ si nemôže nárokovať preplácanie finančných nákladov, ak sú mu tieto preplácané inou organizáciou, v prípade preplatenia čiastočných nákladov inou organizáciou ako SZPZ, má člen SZPZ nárok na preplatenie príspevku zo SZPZ na dorovnanie do výšky príspevku, ktorý by dostal od SZPZ v zmysle ekonomickej smernice SZPZ.

4. Prijaté uznesenie v znení: preplácať sa budú cestovné náklady reprezentanta SR  až po ukončení majstrovských pretekov v jeseň,

Hlasovanie: 12 za

5. Prijaté uznesenie v znení: krátiť sa bude môcť preplácanie nákladov reprezentanta SR podľa toho, koľko bude financií.

Hlasovanie: 12 za

6. Prijaté uznesenie v znení: rozdelenie obdržanej dotácie pre SZPZ v pomere 20% – podpora športovo talentovanej mládeže,

80% reprezentácia pretekárov.

Hlasovanie: 12 za

7. návrh Prezídia SZPZ na zmenu stanov SZPZ, čl. 6 bodu 7 – „členovia prezídia môžu byť aj odvolaní Prezídiom SZPZ za porušenie stanov SZPZ alebo za neplnenie si svojich povinností. V prípade odvolania, bude prezídium voliť nového člena.

bode 8. sa dopĺňa slovné spojenie – „alebo odvolania“

Hlasovanie: 11 za, 1 sa zdržal

Uznesenie prijaté vo vyššie uvedenom znení.

17.  Voľby Prezidenta a Prezídia SZPZ

Návrh na tajné hlasovanie.

Hlasovanie: 10 za, 2 sa zdržali hlasovania

Výsledok hlasovania: voľba Prezídia SZPZ prebehne v tajnom hlasovaní.

–          Branislav Slaný navrhol, aby sa kandidáti na prezidenta SZPZ predstavili,

–          Martin Závatzký vyzval súčasného Prezidenta SZPZ Michala Kuvika, aby predstavil kandidátov, Michal Kuvik uviedol, že na funkciu prezidenta SZPZ sú dvaja kandidáti, ktorých mená zaslali jednotlivé kluby a to Marcel Matanin Konečný a Branislav Slaný, zároveň ich vyzval, aby sa predstavili.

Marcel Matanin Konečný – 1. uviedol predstavy, ako majú byť hodnotení pretekári ocenení,

2. transparentné a prehľadné rozdelenie financií,

3. mať kvalitné preteky a podporiť ich (radšej menej a kvalitné),

4. zmena platby členského príspevku, aby bola výška členského

príspevku rozdelená podľa člena  – pretekára a nepretekára, ktorý by mal nižšie členské ako

pretekár,

5. vyšegrádsky pohár,

6. viac sa orientovať na sponzorov a grantov,

7. viac propagovať šport psích záprahov v médiách.

Branislav Slaný – „stagnujeme, záprahov je menej, predniesol 3 nadčasové návrhy:

1. podpora organizátorov pretekov,

2. návrat ku psom, lebo o pár rokov budú behať len jednotlivci,

3. návrat k ľuďom.

Následne Branislav Slaný stiahol svoju kandidatúru na prezidenta SZPZ – odstúpil.

Hlasovanie za jediného kandidáta na prezidenta SZPZ – Marcela Matanina Konečného:

Hlasovanie:                      – 11 za

–   1 sa zdržal hlasovania,

Výsledok hlasovania: prezidentom SZPZ sa stal Marcel Matanin Konečný

Hlasovanie za viceprezidenta IFSS – jediný kandidát – Jaroslav Bánoci:

Hlasovanie:                      – 9 za

– 3 sa zdržali hlasovania

Výsledok hlasovania: viceprezidentom za IFSS sa stal Jaroslav Bánoci

Hlasovanie za viceprezidenta WSA – jediný kandidát – Ivan Vaško

Hlasovanie:                      – 11 za

–   1 sa zdržal hlasovania,

-Výsledok hlasovania: viceprezidentom WSA sa stal Ivan Vaško

Hlasovanie za viceprezidenta FISTC – dvaja kandidáti – Roman Reistetter a Branislav Slaný

– 1. kolo hlasovania:                                                              – 6 za R. Reistettera

– 6 za B. Slaného

–  2. kolo hlasovania z dôvodu rovnosti hlasov:

– 5 za R. Reistettera

– 7 za B. Slaného

Výsledok hlasovania: viceprezidentom FISTC sa stal Branislav Slaný

Hlasovanie za ŠTK – otvorení – jediný kandidát Andrej Drábik

Hlasovanie:                     – 12 za

Výsledok hlasovania: ŠTK – otvorení sa stal Andrej Drábik

Hlasovanie ŠTK – čistokrvní – dvaja kandidáti – Igor Štefan a Patrik Lučanský,

Hlasovanie:                       – 5 za P. Lučanského

– 7 za I. Štefana

Výsledok hlasovania: ŠTK – čistokrvní sa stal Igor Štefan

18.  Obed

19.  Diskusia

-bola presunutá za správu viceprezidenta FISTC a za kalendár pretekov

20.  Ukončenie kongresu SZPZ

Schôdzu ukončil a prítomným poďakoval Michal Kuvik.

Zapísala Liana Svoreňová Pilcerová dňa 30.05.2015 – zverejnené 17. 07. 2015, 11:51