Zápisnica
Kongres Slovenského Zväu Psích Záprahov (SZPZ)
30. 09. 2012, Smižany

Program:     1.   Prezentácia
2.   Otvorenie
3.   Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátová, návrhová, volebná )
4.   Správa mandátovej komisie
5.   Schválenie programu
6.   Schválenie rokovacieho poriadku
7.   Schválenie volebného poriadku
8.   Uznesenie novej štruktúry SZPZ
9.   Uznesenie nových stanov
10. Uznesenie členského
11. Kalendár pretekov na sezónu 2012/2013
12. Voľby nového prezídia SZPZ
13. Webová stránka  SZPZ
14. Prestávka – obed
15. Diskusia
16. Prijatie podnetov na návrh uznesení
17. Ukončenie Kongresu SZPZ
1.– Prezentácia prebehla v stanovenom čase. Prezentovalo sa 12 klubov z celkového počtu 13 klubov .

2.– Schôdzu otvoril prezident SZPZ M. Kuvik, privítal prítomných delegátov a hostí. Zároveň poveril M. Závatzkého  vedením schôdze a jej

zapisovaním.

3.– Schválila sa jednohlasne návrhová mandátová a volebná komisia v zložení B. Slaný, B. Albertová a I. Štefan..

4.– Predseda mandátovej komisie B Slaný vyhlásil Kongres 2012 za uznášaniaschopný –  12 platných hlasov z 13.

5.– Program schôdze bol schválený, 11 za a 1 sa zdržal.

6.– Rokovací poriadok bol jednohlasne schválený. (bude zverejnený na stránke mushingu)

7.– Volebný poriadok bol upravený a následne jednohlasne odsúhlasený. (bude zverejnený na stránke mushingu)

8.– Uznesenie novej štruktúry SZPZ.
Bola prednesená nová štruktúra SZPZ, ako bola prezentovaná na stránke mushingu a pripravená na 5. prezídiu SZPZ.
Nová štruktúra SZPZ bola následne schválená 10 za , 2 zdržali. (schválená štruktúra bude zverejnená na stránke mushingu)

9.– Uznesenie nových stanov.
Boli prednesené nové stanovy, ktoré bolo možné doplniť, ako bolo informované na stránke mushingu.
Nové stanovy boli a pripravené na 5. prezídiu SZPZ.
Nové stanovy boli jednohlasne odsúhlasené. (schválené stanovy budú zverejnené na stránke mushingu)

10.– Uznesenie členského.
Bolo prednesené uznesenie členského, jeho výška a termín zaplatenia na nadchádzajúcu sezónu.
Členské bolo schválené.
Termín je do 31.10.2012 a jeho výška je 10 eur za člena v danom klube. Potrebné je doručiť na adresu SZPZ aj menný zoznam

        prihlásených členov.

                       číslo účtu SZPZ: 1225223031​/5600

                       špecifický symbol: 2012

                       variabilný symbol: IČO klubu

11.– Kalendár pretekov na sezónu 2012/2013 bol kongresom zostavený z prihlášok, ktoré boli do daného termínu zaslané na adresu

zväzu, následne bol odsúhlasený 10 za, 2 zdržali. (kalendár bude zverejnený na stráne mushingu)

12.– Voľba nového prezídia SZPZ sa uskutočnila podľa schváleného volebného poriadku z kandidátov na jednotlivé pozície, ktoré boli

navrhnuté do daného termínu zverejneného na stránke mushingu.

Voľba:      prezident SZPZ                    Kuvik Michal                      10 za

 

viceprezident FISTC           Reistetter Roman             12 za
viceprezident WSA             Vaško Ivan                           9 za
viceprezident ECF               Jakubašek Jaroslav        12 za
viceprezident ESDRA         Hošek Ján                          10 za

 

manažér SZPZ                     Závatzký Martin                11 za

Športovo technická komisia – ŠTK

člen ŠTK ( čistokrvné severské plemená psov ) Suranovský Peter        11 za
člen ŠTK ( ostatné psi )                                            Marcin Peter                 10 za

Revízna a kontrolná komisia – RKK

 

člen RKK     Pocoš Róbert              10 za
člen RKK     Hošeková Lenka           9 za
člen RKK     Zemčáková Janka        7 za

13.– Webová stránka SZPZ.
Webovú stránku SZPZ preberie od Braňa Slaného  Ivan Vaško.

14.– Prestávka – obed

15.– Diskusia:  – prezident zväzu:   – informoval činnosti SZPZ v roku 2012  a o jeho financovaní
– informoval o možnosti bonitovania pracovných SH
– poveril Ivana Vaška vedením webovej stránky www.mushing.sk
– oboznámil prítomných s novým informačným systémom –IS v slovenskom športe

 

– B. Slaný informoval o chovateľoch a FCI

– I. Pribula mal otázku ohľadom financovania reprezentácie – bude ako doteraz ?

– I. Vaško informoval o letnom kempe vo Švedsku (podrobná správa bude zverejnená na stránke mushing.sk)
– I. Vaško predniesol správu zo zasadania WSA (podrobná správa bude zverejnená na stránke mushing.sk)

 

Podnety pre návrh uznesení SZPZ:

 

– Pripomienky na vnútorné smernice a pravidlá SZPZ, na činnosť členov prezídia SZPZ, na webovú  stránku mushingu
je potrebné zaslať na adresu zväzu do 31.10.2012   schválené 8 za
– B. Slaný predniesol tiež návrh: nástupnickou organizáciou SAJPSP v štruktúrach FISTC sa má stať SZPZ, nutné požiadať

FISTC o takúto možnosť   schválené 7 za

 

– tieto podnety budú prerokované a následne schválené na 6. prezídiu SZPZ, ktoré sa uskutoční v novembri 2012 a budú platiť už

na nadchádzajúcu sezónu

16.– Prijatie podnetov na návrh uznesení bolo jednohlasne odsúhlasené.

17.– Schôdzu ukončil, prítomným poďakoval a poprial šťastnú cestu domov novozvolený prezident SZPZ Michal Kuvik.

Hôrka 05.10.2012         Martin Závatzký