Požiadavky na organizátora pretekov sú rozdelené do 3 skupín:
1. Povinné – musia byť splnené všetky požiadavky
2. Požadované – nesplnenie niektorej z požiadaviek znižuje rating pretekov a jeho zaradenie do seriálu SP, MSR
3. Odporúčané – splnenie týchto požiadaviek zvyšuje rating preteku

1) Povinné (okrem predpisov uvedených v pretekárskom poriadku SZPZ):

a) preteky prebiehajú podľa platných pretekárskych poriadkov FISTC a ESDRA
b) pretekov sa môže zúčastniť len registrovaný pretekár so zaplateným členským v kluboch združených v SAJPSP alebo SAŠPZ
c) pre šprinty upravený 8 a 12 km okruh ratrakom o minimálnej šírke 3m
d) pre midy a longy časť trate po štarte a dojazd do cieľa upravený ratrakom, zvyšná časť trate skútrom, minimálna dĺžka midovej trati 25 km
e) pokiaľ dlhšia trať používa časť kratšej trate na prejazd okruhu dva krát, je potrebné zabezpečiť na križovaní úsekov rozhodcov a križovanie musí byť v dostatočne veľkej vzdialenosti od priestoru štartu pretekov
f) zabezpečiť organizátorskú službu od 16,00 hod. v piatok
g) v piatok 21,00 vyvesiť štartovnú listinu na sobotu (1.kolo), v sobotu do 18,00 vyvesiť priebežné výsledky prvého dňa a štartovnú listinu na nedeľu (2.kolo)
h) v nedeľu do 1,5 hod. vyhodnotiť preteky a previesť slávnostné vyhlásenie pretekov
i) stake – out musí mať kapacitu minimálne pre 50 automobilov, 30 prívesov, musí byť označený a ohradený, musí byť umiestnený v blízkosti štartu a vhodné je aj v blízkosti cieľa, príjazd od stake-outu na štart musí byť označený a zabezpečený organizátorskou službou, aby nedošlo ku kolíziám s divákmi, musí byť jednoduchý a priamy
j) zabezpečiť pre účastníkov pretekov v mieste preteku (najlepšie blízko pri stake-oute) vyhrievaný priestor na oddych, tečúcu studenú vodu, toalety, 220V
k) zabezpečiť snežný skúter počas celého trvania pretekov k dispozícii organizačnému štábu a delegátovi pretekov
l) zabezpečiť minimálne 2 ks vysielačiek (štart a najvzdialenejší bod trati, prípadne križovanie)
m) ozvučiť priestor centra pretekov pre informácie pre pretekárov a návštevníkov
n) požiadavky na organizačný štáb:
– riaditeľ pretekov
– hlavný rozhodca
– traťový rozhodca (+ primeraný počet osôb rozmiestnených po trati na kolízne alebo problémové úseky))
– štartér + pomocník
– rozhodca v cieli
– časomerač (+ pomocníci podľa typu časomiery)
– min. 1 osoba na prezentáciu a sekretariát pretekov (od piatku 16,00 hod.)
– pomocník na steake-oute (v piatok zabezpečí príjazd a umiestnenie pretekárov, počas pretekov zákaz vstupu pre návštevníkov)
– pomocníci na parkoviskách pre návštevníkov (v prípade potreby)
– vetrinár
– humánny doktor alebo zdravotná služba
o) požiadavky na materiál:
oplotky, siete, nafukovací štart a cieľ, vyznačovacie pásky, banery, časomiera (stopky), výrazný ukazovateľ času
p) organizátor môže oplotky a siete použiť na inštaláciu reklamných banerov sponzorov, v prípade generálneho sponzora zväzu je povinný rešpektovať jeho obmedzujúce podmienky (napr. zákaz reklamy iného sponzora z toho istého odvetvia ap.)
q) maximálna výška štartovného pre pretekárov je stanovená na 300,-Sk
r) usporiadateľ je povinný zabezpečiť ubytovanie a stravu pre delegáta SZPZ na vlastné náklady od piatku do nedele
s) mesiac pre začatím preteku odovzdať na vzorom tlačive Propozície preteku na web
t) odovzdať maximálne tri dni po skončení preteku výsledkovú listinu správcovi webu
u) čítačka čipov

2) požadované

a) elektronická časomiera
b) dostupnosť ubytovania pre účastníkov pretekov v blízkosti stake-outu ( t.zn. max 10 min. chôdze, bez použitia automobilu)
c) slávnostné otvorenie pretekov v sobotu o 9,00 hod, štart 1.kola o 10,00hod. a neskôr
d) spoločenský večer v sobotu, vstup pre mushera a pomocníka zdarma. Spoločenský večer musí začať o 18,00 hod. úvodným zhodnotením 1.dňa pretekov delegátom SZPZ
e) zabezpečenie teplého nápoja počas preteku, teplého jedla podľa uváženia raz denne (záprahové disciplíny musher + pomocník)
f) v prípade vyberania vstupného na preteky voľné lístky v počte 20 ks pre SZPZ
g) ocenenie prvých troch v kategórii minimálne pohárom (alebo inou cenou spomienkového charakteru) a diplomom

3) odporúčané

a) dobrý prístup po verejných komunikáciách až k priestoru stake-outu (odhrnuté, posypané príjazdové cesty), vyznačenie príjazdu
b) orientačný nákres mapy tratí s prevýšením, orientačná mapka priestoru pretekov s vyznačením dôležitých objektov
c) primeraná infraštruktúra, možnosť využitia reštauračných služieb
d) označenie musherov a pomocníkov
e) výrazné označenie personálu, zabezpečujúceho preteky (napr.farebné vesty)
f) kultúrno-spoločenský aspekt pretekov (organizácia sprievodného programu)
g) organizovanie detských pretekov v sobotu poobede