19.januára 2019
Zuberec, Univerzitné stredisko UNIZA
zápisnica

Prítomní: 9 zástupcov klubov registrovaných v SZPZ s celkovým počtom 28 hlasov

Program:

 1. Informácia o ekonomickom vyhodnotení roku 2018
 2. Finančný plán SZPZ pre rok 2019
 3. Financovanie podujatí pod záštitou SZPZ pre rok 2019
 4. Diskusia a prípadná úprava pretekárskeho poriadku a Animal Welfare protokolu SZPZ

Zápisnica:

 1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová a volebná).
  Kongres zvolil komisiu v zložení: Peter Chanas, Patrik Lučanský
  ZA: 28 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 2. Správa mandátovej a volebnej komisie. Komisia konštatovala, že kongres je uznášaniaschopný, pretože sa ho zúčastnilo 9 zo 14 členov zväzu. Nadpolovičná väčšina – 7 hlasov
 3. Schválenie programu
  Kongres schválil program v plnom znení.
  ZA: 28 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 4. Informácia o ekonomickom vyhodnotení roku 2018
 5. Finančný plán SZPZ pre rok 2019
 6. Financovanie podujatí pod záštitou SZPZ pre rok 2019
 7. Diskusia a prípadná úprava pretekárskeho poriadku a Animal Welfare protokolu SZPZ
 8. Návrh a prijatie uznesení.
  • Uznesenie M-2019/01
   Úprava Animal Welfare protokolu SZPZ – udelenie výnimky na očkovenie proti kotercovému kašľu.
   ZA: 25 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 0
 9. Ukončenie mimoriadneho kongresu SZPZ

Zapísal: Patrik Lučanský, 19.1.2019 v Zuberci