Žiadam nominovaných aby zaplatili štartovné na MS Sveg 105,- EUR do 15. 02. 2018 na číslo účtu SZPZ: SK2556000000001225223031