Kongres SZPZ sa uskutoční 14.10.2023 o 16:00 v penzióne Panda v Turčianskych Tepliciach.

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Konštatovanie uznášaniaschopnosti
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľa
 4. Voľba komisií – návrhová, volebná, mandátová /skrutátorov/
 5. Schválenie programu GZ
 6. Správa prezidenta
 7. Správa viceprezidentov
 8. Výročná správa – uzávierka 2022
 9. Výročná správa kontrolóra
 10. Výročná správa DK
 11. Schválenie uznesení GZ 2022
 12. Schválenie Stanov
 13. Vzatie na vedomie rezignácie viceprezidentov, člena DK
 14. Voľba viceprezidentov
 15. Voľba člena DK
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Správa volebnej komisie
 19. Správa návrhovej komisie
 20. Správa mandátovej komisie
 21. Schválenie uznesení GZ 2023

Program môže byť na zasadnutí zmenený.

Volebný poriadok:

Volebny-poriadok-2023