Zápis z Prezídia SZPZ 19.3.2017 Prešov

Prítomní: Igor Štefan, Branislav Slaný, Jaro Bánoci, Andrej Drábik

 

1.Oprávnené výdavky – požiadavky na základe Zákona o športe

 • členenie minimálne 15% na mládež, 20% na rozvoj talentovaných športovcov, 25% na športovú reprezentáciu
 • maximálne 15% na správu a prevádzku SZPZ
 • pri mládeži a talentovanom športovci musí byť splnená podmienka 3 účasti na pretekoch a vek do 23 rokov,
 • určiť spôsob výberu talentovaných športovcov – smernica

2.Zmena stanov – požiadavky na základe Zákona o športe

 • bez takto upravených stanov nie je možné prijať dotáciu zo štátu, ktorá po novom je nárokovateľná, a určuje sa len príslušné percento
 • členom kongresu s právom hlasovať musí byť len zvolený funkcionár (nie menovaný alebo zazmluvnený)
 • umožniť spôsob voľby zástupcu športovcov na kongres aj do prezídia, ak ho navrhne aspoň 50 športovcov
 • definovať spôsob voľby zástupcu športových odborníkov
 • kongres odvoláva jednotlivých členov výborov, nielen predsedov
 • kongres musí byť minimálne raz za rok
 • pozvánka, program, podklady najmenej 7 dní pred začatím kongresu
 • program kongresu sa schvaľuje na začiatku, čo nie je v programe, nie je možné už prijímať ako uznesenia, ale len odporúčania (napr. v rôznom)
 • kongres rozhoduje o neprijatí člena
 • Návrh zmien stanov bude zverejnený na stránke www.mushing.sk minimálne 7 dní pred konaním kongresu, aby sa mohli s ním delegáti zoznámiť

3. Kongres SZPZ

 • kongres SZPZ sa uskutoční v zmysle zápisu z Prezídia dňa 9.4.2017 o 11:00 hod. v Penzióne Maják, Okružná 15, Banská Bystrica
 • aktualizáciu počtu klubov, uznášaniaschopnosť zabezpečí Igor Štefan
  aktualizáciu počtu členov jednotlivých klubov zabezpečia delegáti na kongrese
 • predloženie aktualizovaného zoznamu členov klubu, spolu s rodným číslom a uvedením počtu účastí na pretekoch za posledných 12 mesiacov je podmienkou prezentácie klubu na
 • program:

Prezentácia – Aktualizované zoznamy členov klubu od jednotlivých klubov.
 1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátová a volebná).
 2. Správa mandátovej a volebnej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o činnosti SZPZ.
 5. Správa o financiách SZPZ.
 6. Správa o činnosti ŠTK – čistokrvní.
 7. Správa o činnosti ŠTK – ostatní.
 8. Správa viceprezidenta FISTC.
 9. Správa viceprezidenta WSA.
10. Správa viceprezidenta IFSS,ECF.
11. Informácia o oprávnených výdavkoch v zmysle Zákona o športe.
12. Úprava stanov v zmysle Zákona o športe.
13.Voľba prezidenta SZPZ.
14. Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2018.
15. Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2017-2018.
16. Návrh a prijatie uznesení.
18. Obed.
19. Diskusia.
20. Ukončenie kongresu SZPZ.

 

 

4. Kritéria pre nomináciu do reprezentácie SR:

Podmienkou na nomináciu je účasť na minimálne troch pretekov v kalendári SZPZ za posledných 12 mesiacov.

 

Zapísal: Branislav Slaný, 19.3.2017 Prešov