ZÁPISNICA

z Prezídia SZPZ 03/2015

konaného dňa 23. 12. 2015, Smižany, Maša 21.

 

Prítomní:

Prezident SZPZ – Marcel Matanin Konečný

Viceprezident pre IFSS – Jaroslav Bánoci

Viceprezident pre WSA – Ivan Vaško

Člen ŠTK za pretekárov so psami čistokrvných severských plemien – Igor Štefan

Člen ŠTK za pretekárov s ostatnými psami – Andrej Drábik

 

Neprítomní:

Viceprezident pre FISTC – Branislav Slaný – ospravedlnený

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Zhodnotenie jesennej časti sezóny 2015/2016 a plnenie úloh z predchádzajúcich prezídií.

3. Potvrdenie kalendára pretekov SZPZ zimnej časti sezóny 2015/2016, súťažné kategórie pre zimnú časť sezóny.

4. Pridelenie Majstrovstiev SR 2016.

5. Rozdelenie úloh členom prezídia SZPZ na ďalšie obdobie.

6. Diskusia.

7. Návrh uznesení.

8. Záver.

 

 

K bodu 1. Otvorenie

Prezident SZPZ privítal prítomných a nechal schváliť program prezídia – schválený jednohlasne.

 

 

K bodu 2. Zhodnotenie jesennej časti sezóny 2015/2016 a plnenie úloh z predchádzajúcich prezídií.

 • kategórie jesennej časti sezóny budú zhodnotené po ukončení celej sezóny 2015/2016

–       2.8.2015 – Prezídium ukladá úlohu pre Jaroslava Bánociho osloviť a dať dohromady organizátorov canicrosov a dogtrekingu s možnosťou odprezentovania sa na našej webovej stránke prípadne s možnosťou registrácie sa na dané podujatia cez našu stránku. – splnené

–       2.8.2015 – Prezídium poverilo Andreja Drábika kontrolou a doplnením pretekárskeho poriadku podľa platných pravidiel nadnárodných organizácií, ktorých je SZPZ členom. – nesplnené

 • 2.8.2015 – Prezídium poverilo Ivana Vaška prekontrolovaním a doplnením manuálu pre organizovanie pretekov, zmluvy a žiadosti pre usporiadateľov pretekov. – nesplnené
 • nesplnené úlohy splniť do budúceho prezídia

 

K bodu 3. Potvrdenie kalendára pretekov SZPZ zimnej časti sezóny 2015/2016, súťažné kategórie pre zimnú časť sezóny.

 • potvrdenie kalendára pretekov, viď www.mushing.sk
 • termín Detvianskej Huty sa môže posunúť podľa snehových podmienok
 • Oravská Lesná bude oslovená pre zaradenie do kalendára
 • určenie delegátov SZPZ na jednotlivé preteky:

Krahule – A. Drabik

Kokava nad Rimavicou – I. Vaško

Detvianska Huta – Igor Štefan

Zuberec – B. Slaný

 • kategórie pre zimnú časť sezóny 2015/2016:

Skj1-FCI              Skj1

D-FCI                   D

C-FCI                   C

O-FCI                   O

 

V prípade kategórie AM, GP, S, ak sa zúčastnia 4 a viacerí pretekári budú vyhodnotení samostatne, v prípade menšieho počtu, na základe dohody riaditeľa pretekov s delegátom SZPZ. To isté platí pre rozdelenie na mužov/ženy a juniorov/seniorov.

 

K bodu 4. Pridelenie Majstrovstiev SR 2016.

 • pridelené preteku v Detvianskej Hute
 • v prípade, že sa Detvianska Huta neuskutoční, bude oslovený Zuberec

 

K bodu 5. Rozdelenie úloh členom prezídia SZPZ na ďalšie obdobie.

 • Igor Štefan do 28.12. nahlási Prezidentovi SZPZ reprezentáciu SR na zimu 2016 za FCI, okamžite zverejniť oznam na web stránke o nahlásení sa záujemcov reprezentovať
 • od 1.1.2016 preberá komplet správu web stránky SZPZ Igor Štefan

 

K bodu 7. Návrh uznesení.

 • uzn. č. 1: Kategórie pre zimnú časť sezóny 2015/2016 – 3x za, 1x zdržal sa
 • uzn. č. 2: Pridelenie MSR 2016 – 4x za
 • uzn. č. 3: Doplnenie Ekonomickej smernice – doplnenie bodu 8. nasledovne.

Príspevok na cestu a ubytovanie bude preplatený tím reprezentantom:

a) ktorí sa umiestnia v prvej tretine štartového poľa danej kategórie,

b) ktorí získajú medailu v danej kategórii.

 • uzn. č. 4: Práva a povinnosti Delegáta SZPZ:
  • má právo nepustiť na štart pretekára, ktorý porušil pretekársky poriadok SZPZ
  • je povinný dohliadať na dodržiavanie Pretekárskeho poriadku SZPZ na preteku, na ktorý bol delegovaný
  • je povinný vypracovať správu delegáta a vyhotoviť fotodokumentáciu z preteku, na ktorý bol delegovaný
  • je povinný do troch dní po skončení preteku poslať správu delegáta a fotodokumentáciu Prezidentovi SZPZ, inak mu zaniká nárok na vyplatenie odmeny podľa Ekonomickej smernice SZPZ

 

K bodu 8. Záver.

Prezident SZPZ poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí prezídia, poprial príjemné sviatky a ukončil rokovanie.

 

Zapísal: Ivan Vaško

Zverejnené 26.03.2016, 17:00