Zápisnica z prezídia SZPZ 2.12.2016 Košice

 

 

Prezídia sa zúčastnili:

Igor Štefan, Jaroslav Bánoci, Andrej Drábik, Branislav Slaný

ospravedlnili sa: Ivan Vaško

 

1. Doplnenie do Informačného Systému MŠ SR
zistiť prístupové kódy, aktuálny stav, stav zaevidovania počtov za rok 2016
zodp.: Slaný

 

2.Čerpanie financií v roku 2016
Prezídium aktualizovalo stav vyplácaných cestovných náhrad a požadovaných cestovných náhrad na vyplatenie a ostatných náležitostí v roku 2016. Prezídium rozhodlo, že v zmysle ekonomickej smernice budú vyplatené cestovné náhrady
zodp.: Štefan

 

3. Termín kongresu
Prezídium rozhodlo, že Kongres SZPZ, na ktorom sa bude voliť prezident SZPZ, sa uskutoční 9.4.2017. Miesto a program bude spresnené najneskôr 4 týždne pred termínom konania kongresu. Kluby môžu zasielať svoje návrhy na prezidenta SZPZ do 28.2.2017
zodp.: Štefan

 

Zapísal B. Slaný, 2.12.2016 Košice