16.júna 2019
Mengusovce, Čerešňový sad
zápisnica

Prítomní: 7 zástupcov klubov registrovaných v SZPZ

Program:

 1. Otvorenie, voľba komisií – mandátovej a návrhovej, schválenie programu.
 2. Správa prezidenta SZPZ.
 3. Správa viceprezidenta pre FISTC
 4. Správa viceprezidenta pre WSA
 5. Správa viceprezidenta pre IFSS a ICF
 6. Pretekársky poriadok
 7. Ekonomická smernica
 8. Vyhodnotenie sezóny a predbežný kalendár pre sezónu 2019/20
 9. Diskusia

Zápisnica:

 1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová a volebná).
  Kongres zvolil komisiu v zložení: Peter Chanas, Patrik Lučanský
  ZA: 19 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 2. Správa mandátovej a volebnej komisie. Komisia konštatovala, že kongres je uznášaniaschopný, pretože sa ho zúčastnilo 7 zo 14 členov zväzu. Nadpolovičná väčšina – 7 hlasov
 3. Schválenie programu
  Kongres schválil program v plnom znení.
  ZA: 19 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 4. Správa o činnosti SZPZ.
 5. Správa o financiách SZPZ.
 6. Správa viceprezidenta FISTC.
 7. Správa viceprezidenta WSA.
 8. Správa viceprezidenta IFSS, ICF.
 9. Pretekársky poriadok SZPZ
 10. Ekonomická smernica SZPZ
 11. Návrh a prijatie uznesení.
  1. Uznesenie 2018/01
   Úprava pretekárskeho poriadku SZPZ
   ZA: 19 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
  2. Uznesenie 2018/02
   Úprava ekonomickej smernice SZPZ – nárok na preplatenie nákladov spojených s reprezentáciou majú reprezentanti v kategórii záprahov, ktorí sa umiestnia v prvej polovici štartového poľa svojej kategórie. U pretekárov v kategóriách individuálov má pretekár nárok na preplatenie nákladov pokiaľ sa umiestni v prvej tretine štartového poľa svojej kategórie.
   ZA: 16 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 0
 12. Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2018-2019.
  7.9. FITMIN CUP Doľany
  28.9. FITMIN CUP Haniska
  29.9. FITMIN CUP Košice
  16.-21.10. ME ICF Belgicko
  19.-20.10. Mošovce
  23.-27.10 MS IFSS Nybro, SWE
  2.-3.11. MSR Šamorín
  7.-10.11. ME FISTC Magyarpolány, HUN
  16.-17.11. MS WSA Veľká Británia
  23.-24.11. Valča
  január 2020 Mengusovce
  1.-2.2. MSR Oravská Polhora
  6.-9.2. MS WSA Zuberec
  22.-23.2. Látky
  20.-23.2. ME IFSS Falun, SWE
  29.2.-1.3. Oravská Lesná
 13. Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2019.
 14. Obed.
 15. Diskusia.
 16. Ukončenie kongresu SZPZ

Zapísal: Patrik Lučanský, 16.6.2019 v Mengusovciach