Vážený predsedovia/prezidenti klubov,

Nakoľko dňom 21. septembra 2018 sa bude považovať Informačný systém športu (IS športu) za spustený a v plnej prevádzke je potrebné aby sme ako SZPZ doplnili do IS športu všetky údaje o členoch SZPZ, resp. jednotlivých klubov združených pod SZPZ. Po tomto termíne sa za správne a jediné relevantné údaje budú považovať informácie zverejnené v IS športu. Z dôvodu, že tieto údaje sú zohľadňované aj pri prideľovaní štátnych prostriedkov jednotlivým zväzom, je potrebné aby sme do tohto dátumu splnili povinnosť mať importované tieto údaje.
Dnešným dňom máme v IS športu importované údaje týkajúce sa jednotlivých klubov, až na jednu výnimku a to Husky team Orava (tu komunikujeme s ministerstvom na riešení, tohto problému). Bohužiaľ na importovanie údajov o jednotlivých členoch klubov (a tým aj SZPZ) nemáme dostatok informácii, nakoľko väčšina klubov pri zasielaní informácii o jednotlivých členoch nevyplnila všetky informácie v zasielaných tabuľkách.

Preto Vás žiadam o opätovné vyplnenie týchto tabuliek, avšak prosím o vyplnenie všetkých stĺpcov pre všetkých členom vo Vašom klube a to v oboch priložených tabuľkách. Vyplnené tabuľky potrebujem doručiť najneskôr do 16.09.2018 aby som mal dosť času na ich kontrolu, prípadné doplnenie a importovanie do IS športu. Vyplnené tabuľky prosím zašlite na moju emailovú adresu prezidium@flyinghusky.eu, prípadne aj s telefonickým kontaktom na osobu, ktorú môžem kontaktovať v prípade nutnosti opravy, resp. doplnenia údajov. Zároveň ak by ste potrebovali pomôcť s vyplnením tabuliek prosím kontaktujte ma písomne na vyššie uvedený mail alebo telefonicky na mobil 0918/541101.

V prípade, že nedostanem od Vás tieto požadované údaje, nebudú tieto importované do IS športu, čo následne môže znamenať zníženie príspevku od štátu pre SZPZ alebo pri veľkom počte chýbajúcich členom dokonca až zrušenie SZPZ ako národného zväzu (nakoľko národný zväz musí mať minimálne 100 členov). Preto Vás ešte raz žiadam o dôsledné vyplnenie údajov a ich včasné doručenie.

Mgr. Peter Chanas

Prílohy: