Prezídium vyzýva predsedov klubov na zaplatenie členského

Dospeli – 30 eur

Mládež – 10 eur

do 28.2.2024 na účet zväzu SK4356000000001225226005