1. Prezídium prerokovalo a jednohlasne schválilo program kongresu SZPZ.
  2. Prezídium prerokovalo návrhy predsedov klubov, ktoré budú prezentované na kongrese SZPZ.
  3. Prezídium prerokovalo návrhy na jednotlivých kandidátov na post členov prezídia.
  4. Príprava kongresu