Slovenský Zväz Psích Záprahov – KONGRES

9.apríla 2017
Banská Bystrica, Penzión Maják
zápisnica

Prítomní: 13 zástupcov klubov zo 14 klubov registrovaných v SZPZ

 

Program:

 

1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátová a volebná).
2. Správa mandátovej a volebnej komisie.
3. Schválenie programu.
4. Správa o činnosti SZPZ.
5. Správa o financiách SZPZ.
6. Správa o činnosti ŠTK – čistokrvní.
7. Správa o činnosti ŠTK – ostatní.
8. Správa viceprezidenta FISTC.
9. Správa viceprezidenta WSA.
10. Správa viceprezidenta IFSS,ECF.
11. Informácia o oprávnených výdavkoch v zmysle Zákona o športe.
12. Úprava stanov v zmysle Zákona o športe.
13.Voľba prezidenta SZPZ.
14. Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2018.
15. Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2017-2018.
16. Návrh a prijatie uznesení.
17. Obed.
18. Diskusia.
19. Ukončenie kongresu SZPZ

 

1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátová a volebná).
Kongres zvolil dvojčlennú pracovnú komisiu, ktorá plní funkciu mandátovej a volebnej komisie v nasledovnom zložení: Patrik Lučanský, Lenka Bičkošová

 

2. Správa mandátovej a volebnej komisie.
Komisia konštatovala, že kongres je uznášaniaschopný, pretože sa ho zúčastnilo 13 zo 14 členov zväzu. Nadpolovičná väčšina – 7 hlasov

 

3. Schválenie programu.
Program bol doplnený o nasledovné body:
a. odvolanie členov súčasnej KRK a voľba nových členov Kontrolno-Revíznej Komisie,
b. vzdanie sa funkcie viceprezidenta pre WSA I.Vaška a voľba nového viceprezidenta WSA,
c. stanovisko SZPZ na General Assembly FISTC,
d. zmena ekonomickej smernice,
e. voľba Disciplinárnej komisie.

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

Následne bol program schválený ako celok

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

4-10. Správa o činnosti SZPZ, Správa o financiách SZPZ, Správa o činnosti ŠTK – čistokrvní, Správa o činnosti ŠTK – ostatní, Správa viceprezidenta FISTC, Správa viceprezidenta WSA, Správa viceprezidenta IFSS,ECF.

 

11. Informácia o oprávnených výdavkoch v zmysle Zákona o športe
B.Slaný informoval o oprávnených výdavkoch v zmysle školenia na MŠ SR

 

12. Úprava stanov v zmysle Zákona o športe
Kongres schválil nové znenie Stanov tak, aby boli v súlade so Zákonom o športe.

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

13.Voľba prezidenta SZPZ
Bol navrhnutý jeden kandidát – Igor Pribula. Kongres hlasoval tajným hlasovaním.

 

ZA:12          PROTI:0            ZDRŽAL SA:1

 

14-15. Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2018 a Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2017-2018
Bol  schválený predbežný kalendár pretekov na ďaľšiu sezónu a uržené MSR: MSR off snow – Mošovce, MSR na snehu – Zuberec.

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

a. odvolanie členov súčasnej KRK a voľba nových členov Kontrolno-Revíznej Komisie
Kongres odvolal všetkých členov KRK a zvolil hlasovaním nových členov nasledovne:
predseda KRK – hlavný kontrolór Danka Halásová
podpredseda KRK Ondrej Šulka
člen KRK – Ivan Vaško

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

b. vzdanie sa funkcie viceprezidenta pre WSA I.Vaška a voľba nového viceprezidenta WSA
za nového viceprezidenta pre WSA bol navrhnutý Patrik Lučanský

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

c. stanovisko SZPZ na General Assembly FISTC
Zástupca za SZPZ B.Slaný navrhne na funkciu technického riaditeľa cart Romana Reistettera

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

d. zmena ekonomickej smernice
V ekonomickej smernici sa ruší bod 19 – vyplácanie náhrad na konci kalendárneho roku.

 

ZA:13          PROTI:0            ZDRŽAL SA:0

 

e. voľba Disciplinárnej komisie
bola zvolená Disciplinárna komisia v nasledovnom zložení:
predseda Disciplinárnej komisie Roman Reistetter
podpredseda DK Ján Néger
člen DK Liana Pilcerová

 

ZA:12          PROTI:0            ZDRŽAL SA:1

16. Návrh a prijatie uznesení
Kongres prijal nasledovné uznesenia:

 

Uznesenie 2017/01
Kongres vzal na vedomie Správu o činnosti SZPZ, Správu o financiách SZPZ, Správu o činnosti ŠTK – čistokrvní, Správu o činnosti ŠTK – ostatní, Správu viceprezidenta FISTC, Správu viceprezidenta WSA, Správu viceprezidenta IFSS,ECF.

 

Uznesenie 2017/02
Kongres vzal na vedomie informáciu o oprávnených výdavkoch v zmysle Zákona o športe.

 

Uznesenie 2017/03
Kongres schválil nové znenie Stanov SZPZ s platnosťou od 9.4.2017.

 

Uznesenie 2017/04
Kongres zvolil za prezidenta SZPZ Igora Pribulu.

 

Uznesenie 2017/05
Kongres schválil predbežný kalendár pretekov na sezónu 2017/2018.

 

Uznesenie 2017/06
Kongres odvolal všetkých členov KRK a zvolil hlasovaním nových členov nasledovne:
predseda KRK – hlavný kontrolór Danka Halásová
podpredseda KRK Ondrej Šulka
člen KRK – Ivan Vaško

 

Uznesenie 2017/07
Kongres zvolil za viceprezidenta pre WSA Patrika Lučanského.

 

Uznesenie 2017/08
Kongres uložil zástupcovi pre FISTC navrhnúť Romana Reistettera na funkciu riaditeľ cart FISTC.

 

Uznesenie 2017/09
Kongres schválil zmenu ekonomickej smernice v bode 19.

 

Uznesenie 2017/10
Kongres  zvolil Disciplinárnu komisiu v nasledovnom zložení:
predseda Disciplinárnej komisie Roman Reistetter
podpredseda DK Ján Néger
člen DK Liana Pilcerová

 

17. Obed.

 

18. Diskusia.

 

19. Ukončenie kongresu SZPZ

 

Zapísal: Branislav Slaný, 9.4.2017 v Banskej Bystrici