Materiál:

Kompletný materiál a podklady k jednotlivým bodom programu kongresu SZPZ bol zaslaný členom SZPZ vopred prostredníctvom elektronickej pošty, dňa 8.10.2021. Zaslaný bol materiál: Program Kongresu SZPZ, Rokovací poriadok Kongresu SZPZ, Volebný poriadok Kongresu SZPZ, návrh nového znenia Stanov SZPZ, Návrh Disciplinárneho poriadku SZPZ, Materiály k voľbe Prezidenta SZPZ, Viceprezidentov SZPZ, členov ŠTK SZPZ, Disciplinárnej komisie SZPZ a Revízno-technickej komisie SZPZ

Prítomní:

 • 11 delegátov klubov registrovaných v SZPZ čo je 61,11% z celkového počtu členov SZPZ
 • Počet prítomných platných hlasov: 30 čo predstavuje 78,94% z celkového počtu hlasov
 • Členovia Prezídia SZPZ
 • Pozvaní kandidáti na funkciu v Prezídiu SZPZ

Kongres bol uznášaniaschopný.

Ospravedlnili sa členovia SZPZ: Samojed klub Slovensko, Shanaya Stars, Mushing Slovakia, Športový klub Severan,

Neprítomní členovia SZPZ:  Husky Team – Orava (2 hlasy), Hraj na tie nohy (1 hlas), RAMIA – husky sled dog team (1 hlas)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií: mandátovej a návrhovej, volebná
 3. Schválenie programu Kongresu SZPZ, rokovacieho poriadku a volebného poriadku
 4. Správa prezidenta SZPZ
 5. Správa viceprezidentov SZPZ
  • Viceprezident SZPZ pre WSA
  • Viceprezident SZPZ pre FISTC
  • Viceprezident SZPZ pre ICF
  • Viceprezident SZPZ pre IFSS
 6. Návrh na úpravu stanov SZPZ
 7. Voľba členov Prezidenta SZPZ a členov Prezídia SZPZ
  • Prezident SZPZ
  • Viceprezident SZPZ pre WSA
  • Viceprezident SZPZ pre FISTC
  • Viceprezident SZPZ pre ICF
  • Viceprezident SZPZ pre IFSS
  • Člen Športovo-technickej komisie SZPZ pre čistokrvné plemená
  • Člen Športovo-technickej komisie SZPZ pre ostatné plemená
 8. Voľba členov Disciplinárnej komisie SZPZ
 9. Voľba členov Kontrolno-revíznej komisie SZPZ
 10. Voľba Predsedu Kontrolno-revíznej komisie SZPZ – Kontrolór zväzu spomedzi novo-zvolených členov Kontrolno-revíznej komisie SZPZ
 11. Návrh úpravy Disciplinárneho poriadku SZPZ
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia (Správa mandátovej a návrhovej komisie)
 14. Záver
 1. Otvorenie

Kongres otvoril viceprezident pre WSA Peter Chanas, privítaním všetkých zúčastnených, prezidenta SZPZ, členov Prezídia, delegátov jednotlivých klubov ako aj pozvaných hostí a prečítal program kongresu SZPZ.

 1. Voľba komisií: mandátovej a návrhovej, volebnej

Po otvorení kongresu prebehla voľba komisií, mandátovej a návrhovej a volebnej.

Do mandátovej a návrhovej komisie bola navrhnutá Katarína Uhrinová a Lenka Bičkošová,

Prebehlo hlasovanie

ZA: 30 hlasov

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

odsúhlasením kongresu bola mandátová a návrhová komisia zvolená.

Do volebnej komisie bol zvolený Milan Daško a Ivan Vaško

Prebehlo hlasovanie

ZA: 30 hlasov

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

odsúhlasením kongresu bola volebná komisia zvolená.

Mandátová a návrhová komisia konštatovala, že kongres je uznášaniaschopný, pretože sa ho zúčastnilo 11 z 18 delegátov členov zväzu, čo je 61,11% a teda nadpolovičná väčšina členov. Prítomný delegáti disponujú 30 hlasmi čo predstavuje 78,94% z celkových hlasov.

 1. Schválenie programu Kongresu SZPZ, rokovacieho poriadku a volebného poriadku

Prítomní členovia následne hlasovali anblok o schválení program Kongresu SZPZ tak ako bol predložení, rokovacom poriadku a volebnom poriadku Kongresu SZPZ 2021.

Prebehlo hlasovanie

ZA: 30 hlasov

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Kongres schválil program Kongresu SZPZ, rokovací poriadok Kongresu SZPZ a hlasovací poriadok Kongresu SZPZ

 1. Správa prezidenta SZPZ

Igor Pribula predniesol správu prezidenta SZPZ. Zhodnotil aktivity a fungovanie zväzu, ktorý si plní všetky povinnosti voči Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu ako aj voči členom zväzu, klubom a organizátorom. Informoval o rozpočte SZPZ pre rok 2021 a jeho priebežnom čerpaní. Vyzdvihol výraznú podporu a pomoc od členov prezídia, menovite od Petra Chanasa, Patrika Lučanského a Kataríny Vigodovej, ktorí zabezpečujú technický a aj vizuálny chod web stránky, implementáciu nového softvéru pre prihlasovanie a registrácie, zastupovanie a komunikáciu SZPZ so Slovenským olympijským a športovým výborom, vyhotovujú vizuály a zadávajú do výroby materiál a ceny pre pretekárov, materiál pre propagáciu SZPZ a komunikujú s odborníkmi v zahraničí aktuálne témy týkajúce sa psích záprahov pre zlepšovanie situácie na Slovensku a posúvanie záprahového športu na špičkovú úroveň.

 1. Správa viceprezidentov SZPZ
  1. Správa Viceprezidenta SZPZ pre WSA

Viceprezident pre WSA Peter Chanas prečítal správu. Informoval, že všetky preteky (Majstrovstvá sveta a Európy) organizované WSA od januára 2020 boli z dôvodu pandémie Covid-19 zrušené, alebo presunuté. Rovnako sa v roku 2020 nekonalo ani General Assembly a na rok 2021 je naplánované na termín Majstrovstiev sveta off-snow v Belgicku. Ďalej informoval o spojení WSA s IFSS, kde WSA bude naďalej zastrešovať čistokrvné plemená. Plynie 2 ročná skúšobná lehota a IFSS tomu prispôsobila aj pretekársky poriadok.
Majstrovstvá sveta Off-snow 2021 organizované WSA sa budú konať v Belgicku, Majstrovstvá sveta On-snow 2022 organizované IFSS+WSA sa budú konať vo Švédsku.

  1. Správa Viceprezidenta SZPZ pre FISTC

Viceprezident pre FISTC Patrik Lučanský prečítal správu. Informoval o priebehu a výsledkoch na ME On-snow 2020 v Taliansku, na olympijskom štadióne pre bežecké lyžovanie v Pragelate.
Pretekov sa zúčastnilo 5 reprezentantov v kategórii Skijoring s 1 psom. 3 muži: Roman Reištetter obsadil 1.miesto, Patrik Lučanský obsadil 2.miesto a Michal Ivančo obsadil 3.miesto. 2 ženy: Carla Reištetterová obsadila 1.miesto a Lenka Bičkošová obsadila 2.miesto.
V roku 2020 sa General Assembly konalo on-line. Federácia sa rozhodla organizovať GA v termíne konania pretekov z dôvodu úspory nákladov, času a environmentálnych dopadov.
ME FISTC off-snow 2021 sa budú konať v Nemeckom meste Klaistow.

  1. Správa Viceprezidenta SZPZ pre ICF

Viceprezident pre ICF Katarína Vigodová prečítala správu. Informovala o preložení MS Off-snow z jesenných termínov roku 2021 na termín 28.4-1.5. 2022 do Francúzskeho mesta Plédran a budú to jediné majstrovstvá organizované ICF v roku 2022. ICF oslovilo a ponúklo Slovensku (SZPZ) organizáciu Majstrovstiev pre roky 2023-2024. Ďalej informovala o úprave pravidiel danej federácie, a to konkrétne v bodoch:

   • pre kolesové kategórie sa mení minimálny vek psa z 12 mesiacov na 18 mesiacov
   • anténa na bicykel a kolobežku bude „odporúčaná“, nie „povinná“
   • upravuje sa problematika agresivity psa na trati
   • ICF chce v praxi vykonávať dopingové testy, vzhľadom na finančnú náročnosť hľadajú prostriedky na zakúpenie testov
  1. Správa Viceprezidenta SZPZ pre IFSS

Katarína Vigodová prečítala aj správu pre IFSS. Majstrovstvá Off-snow v Kanade boli zrušené, o usporiadaní náhradných nie sú informácie. Majstrovstvá On-snow pre rok 2022 sa uskutočnia 23.-27.2. 2022 v Asarne vo Švédsku pre otvorené kategórie a 9.-12.3. 2022 v Östersunde vo Švédsku. Rokuje sa so záujemcami (krajinami a členmi IFSS) o organizovanie nasledujúcich majstrovstiev a zároveň je záujem o organizovanie IFSS-CUP, kde je pre pretekára podmienka mať na celý rok zakúpené DID číslo.

Ďalej pre záujemcov o štart na IFSS pretekoch platia nové znenia/výklady pravidiel:

   • zákaz fluórových voskov na on-snow pretekoch
   • očkovanie psov: platí dĺžka platnosti podanej vakcíny udaná priamo výrobcom vakcíny
   • povinné vakcíny pre pretekajúce aj nepretekajúce psy na mieste konania: besnota, psinka, parvovírus, Adenovirus-2 (Hepatitída a tracheo-bronchytída), kotercový kašeľ (všetky nie mladšie ako 21 dní) povinná vakcína proti kotercovému kašľu je akceptovaná v intranazálnej aj injekčnej forme, avšak musí obsahovať vakcinačný kmeň Bordetella bronchiseptica a Parainfluenza (ak už nie je obsiahnutá v kompletnej vakcíne (DHPPi) a nie staršia ako 1 rok.
   • Vakcinácia Leptospirózy nie je povinná, ale výrazne odporúčaná.
   • zvýšili sa poplatky za platby po termíne 1. uzávierky
   • kategória SC1 sa bude rozdeľovať na mužov a ženy
   • pretekár musí počas všetkých pretekov organizovaných IFSS v danom roku súťažiť v rovnakej vekovej kategórii, v akej sa zúčastnil prvých pretekov v danom roku
 1. Návrh na úpravu stanov SZPZ

Klubom bol vopred zaslaní návrh na úpravu stanov SZPZ. Písomne neboli predložené žiadne návrhy na úpravu návrhu stanov ale v rámci diskusie k tomuto bodu delegát za Musher klub Trenčín predniesol návrh na úpravu návrhu stanov v bode 14.7.1.. Konkrétne návrhy sa týkali počtu mandátov (hlasov) za jednotlivý klub pri hlasovaní na Generálnom zhromaždení v závislosti od počtu členov klubu.

  • Návrh 1: hlas za prvých 10 členov so zaplatením členským a následne ďalší hlas naviac za každú začatú 10tku a udelenie hlasu za medailistov za 3 predchádzajúcich ukončených sezón pred konaním Generálneho zhromaždenia

Prebehlo hlasovanie

ZA: 13 hlasov

PROTI: 17 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

          Návrh 1 zmeny nebol prijatý.

  • Návrh 2: hlas za prvých 10 členov so zaplatením členským a následne ďalší hlas naviac za každú celú 10tku a udelenie hlasu za medailistov za 3 predchádzajúcich ukončených sezón pred konaním Generálneho zhromaždenia

Prebehlo hlasovanie

ZA: 17 hlasov

PROTI: 13 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Návrh 2 zmeny bol prijatý.

Nové znenie bodu 14.7.1. návrhu stanov SZPZ po schválení Návrhu 2 zmeny je nasledovný:

za riadnych členov SZPZ, ktorých Klub v predchádzajúcom kalendárnom roku konania GZ SZPZ preukáže svoju členskú́ základňu uhradením členského poplatku za najviac 10 členov – zastupuje delegát s 1 hlasom; za každých ďalších 10 členov s uhradeným členským poplatkom – obdrží delegát klubu 1 hlas naviac; za každého medailistu z Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy, usporiadané medzinárodnou federáciou IFSS, ICF, WSA alebo FISTC, ktorý získali medailové umiestnenie na týchto pretekoch v posledných troch (3) ukončených sezónach – obdrží delegát 1 hlas naviac. Pokiaľ jeden športovec získal viacej takýchto umiestnení, podľa predchádzajúcej vety, počítajú sa tieto ako jedno umiestnenie a teda prideľuje sa len 1 hlas naviac.

Následne sa pristúpilo k schváleniu nového znenia stanov SZPZ s upravenou textáciou bodu 14.7.1., keďže neboli žiadne iné návrhy na úpravu návrhu textu stanov SZPZ.

Prebehlo hlasovanie

ZA: 30 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Kongres SZPZ schválil zmenu stanov SZPZ podľa predloženého znenia s úpravou bodu 14.7.1. podľa návrhu 2 zmeny.

 1. Voľba členov Prezidenta SZPZ a členov Prezídia SZPZ
  1. Prezident SZPZ
   Za prezidenta SZPZ kandidoval jediný kandidát, Igor Pribula.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 30

Igor Pribula: 29 hlasov

ZDRŽAL SA: 1 hlas

Kongres zvolil za Prezidenta SZPZ Igora Pribulu.

  1. Viceprezident SZPZ pre WSA

Za viceprezidenta SZPZ pre WSA kandidoval jediný kandidát, Peter Chanas.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 30

Peter Chanas: 30 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlas

Kongres zvolil za Viceprezidenta SZPZ pre WSA Petra Chanasa.

  1. Viceprezident SZPZ pre FISTC

Za viceprezidenta SZPZ pre FISTC kandidoval jediný kandidát, Patrik Lučanský.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 30

Patrik Lučanský: 30 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlas

Kongres zvolil za Viceprezidenta SZPZ pre FISTC Patrika Lučanského.

  1. Viceprezident SZPZ pre ICF

Za viceprezidenta SZPZ pre ICF kandidovali 2 kandidáti: Tomáš Hockicko a Jana Mareková.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 30

Tomáš Hockicko: 14 hlasov

Jana Mareková: 16 hlasov

ZDRŽAL SA: 0

Kongres zvolil za Viceprezidenta SZPZ pre ICF Janu Marekovú.

  1. Viceprezident SZPZ pre IFSS

Za viceprezidenta SZPZ pre IFSS kandidovali 3 kandidáti: Tomáš Hockicko, Jana Mareková a Katarína Vigodová. Nakoľko Jana Mareková bola zvolená do funkcie Viceprezident SZPZ pre ICF nemohla kandidovať na túto pozíciu a preto svoju kandidatúru stiahla.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 30

Tomáš Hockicko: 9 hlasov
Katarína Vigodová: 20 hlasov
ZDRŽAL SA: 1 hlas

Kongres zvolil za Viceprezidenta SZPZ pre IFSS Katarínu Vigodovú.

  1. Člen Športovo-technickej komisie SZPZ pre čistokrvné severské plemená

Za člena športovo-technickej komisie SZPZ pre čistokrvné severské plemená kandidoval jediný kandidát, Igor Štefan.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 29

Igor Štefan: 29 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Kongres zvolil za Člena Športovo-technickej komisie SZPZ pre čistokrvné severské plemená Igora Štefana.

  1. Člen Športovo-technickej komisie SZPZ pre ostatné plemená

Za člena športovo-technickej komisie SZPZ pre ostatné plemená kandidovali 2 kandidáti: Andrej Drábik a Jaroslav Bánoci.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 29

Andrej Drábik: 17 hlasov

Jaroslav Bánoci: 12 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Kongres zvolil za Člena Športovo-technickej komisie SZPZ pre ostatné plemená Andreja Drábika.

 

 1. Voľba členov Disciplinárnej komisie SZPZ

Za členov Disciplinárnej komisie SZPZ kandidovali 4 kandidáti: Ján Néger, Roman Reištetter, Mariana Kotuliaková, Lenka Bičkošová.

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 30

Ján Néger: 25 hlasov
Roman Reištetter: 14 hlasov
Mariana Kotuliaková: 19 hlasov
Lenka Bičkošová: 17 hlasov

Kongres zvolil Členov Disciplinárnej komisie SZPZ: Ján Néger, Mariana Kotuliaková, Lenka Bičkošová.

 

 1. Voľba členov Kontrolno-Revíznej komisie SZPZ

Za členov Kontrolno-Revíznej komisie SZPZ kandidovali 3 kandidáti: Mário Adamko, Lenka Dašková, Tomáš Lacuška

Prebehlo tajné hlasovanie

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 30

Počet vrátených hlasovacích lístkov: 30

Počet platných hlasovacích lístkov: 30

Mário Adamko: 30 hlasov
Lenka Dašková: 27 hlasov
Tomáš Lacuška: 27 hlasov

Kongres zvolil Členov Kontrolno-Revíznej komisie SZPZ Mário Adamko, Lenka Dašková, Tomáš Lacuška.

 

 1. Voľba Predsedu Kontrolno-revíznej komisie SZPZ – Kontrolór zväzu spomedzi novo-zvolených členov Kontrolno-revíznej komisie SZPZ

Za Predsedu Kontrolno-Revíznej komisie SZPZ kandidovala Lenka Dašková.

Prebehlo hlasovanie

ZA: 30 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Kongres zvolil za Predsedu Kontrolno-revíznej komisie SZPZ a teda aj Kontrolóra zväzu Lenku Daškovú.

 

 1. Návrh úpravy Disciplinárneho poriadku SZPZ

Členom bol vopred zaslaný návrh na úpravu Disciplinárneho poriadku v bodoch:
a) peňažný trestom je uloženie pokuty vo výške od 100 € do 500 €
b) zákaz pretekania znamená zákaz pretekania pre pretekára a pre psa (identifikovaného čipom)
na všetkých pretekoch organizovaných pod hlavičkou SZPZ, či už na suchu alebo na snehu,
ako aj jeho nominácie na Majstrovské preteky za Slovenskú republiku, a to až do 2 rokov.
V prípade opakovaného uloženia tohto trestu je možné uložiť aj doživotný zákaz pretekania.
c) disciplinárne konanie musí byť vykonané do 30 dní od podania písomného podnetu.
d) záloha za podanie protestu 30€
e) agresivita psa nesmie byť v žiadnom prípade tolerovaná. Preukázateľné napadnutie psom sa
trestá diskvalifikáciou.

Nebol zaslaný žiadny návrh na zmenu návrhu a ani žiadny návrh nebol prednesený na kongrese.

Prebehlo hlasovanie

ZA: 27 hlasov

PROTI: 3 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Kongres schválil návrh úpravy Disciplinárneho poriadku.

 1. Diskusia

V diskusii nebol vznesený žiadny návrh na hlasovanie kongresu alebo zápis do uznesenia kongresu SZPZ

 1. Návrh uznesenia (Správa mandátovej a návrhovej komisie)

Kongres hlasoval o navrhovanom uznesení, ktoré bolo prezentované delegátom:

ZA: 30 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Kongres schválil navrhované uznesenie.

 

 1. Záver

Na záver predsedajúci Peter Chanas poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Kongresu SZPZ

V Martine, 16.10.2021

Zapísal: Lenka Bičkošová

Overil: Igor Pribula, Prezident SZPZ

Predsedajúci: Peter Chanas, Predsedajúci Kongresu SZPZ