Prítomní: Igor Pribula, Katarína Vigodová, Mariana Kotuliaková, Jana Mareková, Igor Štefan, Peter Chanas

Zapísala: Mariana Kotuliaková

Program:

 1. Informácia prezidenta SZPZ o vývoji a čerpaní rozpočtu o vývoji a čerpaní rozpočtu na rok 2023 pre aktívnu mládež.
  • Aktívnou mládežou sa rozumie člen SZPZ mladší 18 rokov, ktorý sa aktívne zúčastňuje na pretekoch usporadúvaných SZPZ (min. 3 preteky ročne)
  • Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0
 1. Informácia o odstúpení Mariany Kotuliakovej z pozície člena disciplinárnej komisie.
  • Prezídium to zobralo na vedomie a vyhlásilo termín na podanie personálnych návrhov pre kluby na uvoľnené miesto do kontrolnej komisie a to do 1.10.2023 na email zväzu prezidium@mushing.sk.
   Informáciu o priebehu voľby a o počte mandátov pre jednotlivé kluby na základe platných stanov podá prezídium po termíne na nahlásenie kandidátov.
  • Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0
 1. Prezídium sa zhodlo na absolútnom dodržiavaní nominačného kritéria, v zmysle Smernice pre nominačné kritériá 2.0 z 23.8.2022, časť Výkonnostné kritériá nomincie pretekárov
  • Prezídium rozhodlo, že pretekár, ktorý ku dňu odosielania prihlášok na ME / MS nebude mať splnenú podmienku 3 pretekov zaradených v kalendári SZPZ, nebude zaradený do reprezentácie.
  • Prezídium si vyhradzuje právo na uplatnenie výnimiek v zmysle bodu 7. časti Možné alternovanie / výnimky / upresnenia zo Smernice pre nominačné kritériá 2.0 z 23.8.2022.
  • Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0
 1. Informácia prezidenta SZPZ o vývoji rozpočtu topteamov z pretekárskej sezóny 2022.
  • MŠVVaŠ SR zatiaľ nepodalo viac informácií k podaným žiadostiam.
  • MŠVVaŠ SR preveruje čerpanie za minulé obdobie
 1. Prezídium schválilo delegátov pre zimné preteky nasledovne:
  • Oravská Polhora – Branislav Grenzner
  • Zuberec – Igor Pribula
  • Ľadová – Igor Štefan
 1. Prezídium schválilo ako teamleadra reprezentácie na MS WSA On snow sprint / mid Vermiglio (ITA) 9-11.2.2023 Romana Reistettera
  • Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0
 1. Diskusia o nutnosti zmien v ekonomickej smernici.
  • Prezídium rokovalo o zmenách v preplácaní cestovných náhrad reprezentantom.
 1. Prezidium diskutovalo o nominačných kritériách pre sezónu 2023/2024 – finálna verzia nominačných kritérií bude schválená na ďalšom prezídiu (pred začiatkom off snow sezóny 2023/2024)