Prítomní: Igor Pribula, Katarína Vigodová, Marianna Kotuliaková, Jana Mareková, Igor Štefan, Patrik Lučanský

Program:

 1. Informácia o príprave MS IFSS Francúzsko .
 2. Príprava zimnej časti sezóny a schválenie výšky príspevku na pretek.
 3. Zmena štartovného pre juniorov.

Uznesenia:

 1. Prezídium berie na vedomie zoznam reprezentácie pre MS IFSS 2023. Schvaľuje teamleadera Sabinu Šálovú.
  Za: 6 Proti: 0     Zdržal sa: 0
 2. Prezídium schvaľuje príspevok na pretek na snehu na 3500 €.
  Za: 6 Proti: 0     Zdržal sa: 0
 3. Schválenie účinnosti zvýhodneného štartovného pre juniorov na 5 € od 1.1.2023.
  Za: 6 Proti: 0     Zdržal sa: 0

Vo Vranove nad Topľou 19.12.2022

Zapísal: Igor Pribula