Zápisnica z prezídia konaného 24.10.2022 v online forme

Prítomní: Igor Pribula, Janka Mareková, Katarína Vigodová, Peter Chanas, Igor Štefan a Patrik Lučanský.

Program:

 1. Odstúpenie p. Andreja Drabika
 2. Kongres 2022
 3. Vyhodnotenie priebeh jesennej sezóny 2022, výška príspevku na organizáciu pretekov
 4. Kalendár pretekov
 5. Repre oblečenie
 6. Zmena štartovného pre juniorov
 1. Prezídium SZPZ berie na vedomie odstúpenie Andreja Drabika z pozície predsedu ŠTK. Prezídium zároveň ďakuje Andrejovi za odvedenú prácu.

Uznesenie:

Prezídium berie na vedomie odstúpenie Adreja Drábika.

ZA: 6     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0

 

 1. Vzhľadom k tomu, že je potrebné zvoliť nového člena ŠTK, prezídium schvaľuje termín a miesto konania kongresu.

Uznesenie:

Prezídium schvaľuje termín konania Kongresu, ktorý sa uskutoční dňa 3.12.2022 x-bionic v Šamoríne. Čas konania bude upresnený v pozvánke na kongres. Kluby do 10.11. 2022 majú možnosť predložiť personálne návrhy na člena prezídia – ŠTK.

ZA: 6     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0

 

 1. Prezídium vyhodnotilo priebeh jesennej sezóny a schválilo navrhnutú výšku príspevku na organizáciu pretekov.

Uznesenie:

Prezídium schvaľuje výšku príspevku na organizáciu pretekov nasledovne:

  • 1 dňový pretek 1000 €
  • 2 dňový bez záprahových kategórií 2000 €
  • 2 dňový so všetkými kategóriami 3000 €

ZA: 6     PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0

 1. Prezídium schválilo kalendár na zimnú časť sezóny 2022- 2023

Uznesenie:

Prezídium schvaľuje kalendár na zimnú časť sezóny 2022-2023

ZA: 0     PROTI: 0     ZDRŽAL SA: 0

 1. Prezídium vyzýva predsedov klubov o nahlásenie doplnenia reprezentačného oblečenia pre reprezentantov s ambíciou účasti na jesenné alebo zimné ME, MS – termín do 5.11.2022
 2. Prezídium schválilo zmenu štartovného pre pretekárov v juniorských kategóriách na 5 €.

Uznesenie:

Prezídium schvaľuje zmenu štartovného pre pretekárov v juniorských kategóriách na sumu 5€.

ZA: 6     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0

Vo Vranove nad Topľou 25.10.2022

Zapísal: Igor Pribula