Prítomní: Igor Pribula, Patrik Lučanský, Andrej Drábik, Peter Chanas, Katarína Vigodová

Forma: On-line

Program:

  1. Prezident Igor Pribula informoval prezídium ohľadom stavu platenia členského jednotlivými klubmi. Následne prebehla diskusia ako riešiť situáciu s členmi nezaradenými do klubov a s nezaplateným individuálnym členským poplatkom. UZNESENIE: Prezídium dáva varovanie klubu MT-Orava za nezaplatené členské a zároveň pripraví na kongres návrh zmeny smernice pre riešenie individuálneho členského a jeho neplatenia načas členmi, ktorí predtali byť zaradený do klubov, ZA:5, PROTI:0
  2. Prebehla diskusia ohľadom stavu s plánovanými pretekmi v sezóne 2021/22, nakoľko nie je jasné ako bude prebiehať sezóna z pohľadu pandemickej situácie, prezídium sa rouhodlo odsúhlasovať preteky postupne podľa aktuálnych informácii o pandemickej situácie. Igor Pribula informoval prezidium o plánovaných pretekoch na September 2021 nasledovne: 11.9. Doľany, 12.9. Pezinská Baba, 25.9. Haniska, 26.9. Košice, 2.10. Radobice. UZNESENIE: Prezídium schaluje rozpis pretekov podľa návrhu na September 2021 ZA:5, PROTI:0
  3. Opätovne sa otvorila téma miesta konania Kongresu SZPZ v roku 2021 aj keď termín ešte nebol zatial stanovený. v diskusii bol prezentovaný návrh aby sa kongres konal na prvých dvojdnových pretekov (predpoklad Mošovce). UZNESENIE: Ruší sa uznesenie prezídia z 11.4.2021 o určení miesta konania prezídia v roku 2021 a Miesto konania Kongresu SZPZ v roku 2021 sa bude prerokovávať na ďalšom prezídiu spolu s jeho termínom. ZA:5, PROTI:0
  4. Katarína Vigodová informovala o kongrese ICF. UZNESENIE: Prezídium prijalo správu z kongresu ICF ZA:5, PROTI:0
  5. Predpokladaný dátum ďalšieho prezídia SZPZ je začiatok Jula 2021. O presnom termíne budú členovia prezídia informoví v dostatočnom predstihu.

Spísala: Peter Chanas, 07.06.2021

Schválil: Igor Pribula, 07.06.2021