Rokovanie sa uskutočnilo online za účasti Igora Pribulu, Kataríny Vigodovej, Petra Chanasa a Patrika Lučanského, ospravedlnení Andrej Drabik, Igor Štefan.

  1. Rozhodnutie o mieste a termíne konania kongresu SZPZ.

Kongres sa uskutočni 16.10.2021 v Turčianskych Tepliciach o 16 hod ,miesto konania sa upresní.

Hlasovanie : 4 za

  1. Návrh programu kongresu:

1. Otvorenie

2. Voľba komisii mandátovej, volebnej, návrhovej

3. Správa prezidenta

4. Správy viceprezidentov

5. Voľby funkcionárov SZPZ

6. Voľba revíznej komisie

7. Voľba disciplinárnej komisie

8. Návrh na úpravu stanov SZPZ

9. Návrh zmien pretekárskeho poriadku

10. Návrh zmien disciplinárneho poriadku

11. Návrh zmien ekonomickej smernice, doplnenie inštitútu team leadera.

12. Diskusia a rôzne.

13. Návrh na uznesenie kongresu SZPZ

14. Záver

Hlasovanie: 4 Za

  1. Prezídium navrhuje klubom zrealizovať stretnutia a do 20.9.2021 podať doplňujúce návrhy do programu a taktiež zaslať personálne návrhy k voľbe funkcionárov zväzu.

Vo Vranove nad Topľou 18.8.2021 zapísal MVDr. Igor Pribula