Rokovanie sa uskutočnilo online o 18 hod za účasti Igora Pribulu, Petra Chanasa, Katky Vigodovej, Janky Marekovej, Igora Štefana a Patrika Lučanského.

Program:

 1. Informácia prezidenta SZPZ o vývoji a čerpaní rozpočtu za rok 2022.
 2. Informácia prezidenta o odstúpení zvolenej kontrolórky zväzu Lenky Daškovej.
  • Prezídium to zobralo na vedomie a vyhlásilo termín na podanie personálnych návrhov pre kluby na uvoľnené miesto do kontrolnej komisie a to do 12.5.2022 na email zväzu prezidium@mushing.sk.
   Informáciu o priebehu voľby a o počte mandátov pre jednotlivé kluby na základe platných stanov podá prezídium po termíne na nahlásenie kandidátov.
  • Návrh bol schválený jednohlasne.
 3. V rôznom prebehla v prezídiu diskusia o potrebe upraviť niektoré smernice zväzu, najmä pretekársky poriadok a ekonomickú smernicu. Tieto budú na programe najbližších prezidií.
 4. Prezident zväzu na základe nových stanov určil pre zastupovanie štatutárneho zástupcu a to Petra Chanasa.

Zapísal MVDr. Igor Pribula