Rokovanie sa uskutočnilo online za účasti Igora Pribulu, Kataríny Vigodovej, Petra Chanasa, Patrika Lučanského a Andreja Drábika.
1. Určenie delegátov SZPZ na pretek v Radobici schválený Ivan Vaško a pretek v Mošovciach Igor Štefan.
Hlasovanie: 5 za
2. Prezídium rozhodlo na základe zvýšených organizačných požiadaviek na organizáciu pretekov v čase pandémie o navýšení príspevkov na organizáciu pretekov, jednodňové preteky pre individuálov 700 eur a dvojdňové preteky pre všetky kategórie 2000 eur.
Hlasovanie: 5 za
3. Prezídium akceptovalo žiadosť o prijatie za členov kluby Hraj na tie nohy a Ramia Husky Sled Dog Team.
Hlasovanie: 5 za
4. Prezídium prerokovalo program kongresu so zapracovaním jednotlivých návrhov klubov.
 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií: mandátová, volebná, návrhová
 3. Správa prezidenta
 4. Správy viceprezidentov
 5. Návrh na úpravu stanov
 6. Voľba funkcionárov SZPZ
 7. Voľba disciplinárnej komisie
 8. Voľba revíznej komisie
 9. Návrh úprav disciplinárneho poriadku
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver
Kongres sa uskutoční v Martine v reštaurácii Čierna pani, Kuzmányho 519, za podmienok OTP. Na kongrese sa budú môcť zúčastniť len delegáti.
MVDr. Igor Pribula