Prítomní: Igor Pribula, Marianna Kotuliaková, Janka Mareková, Katarína Vigodová, Branislav Grenzner, Monika Veverčiková, Igor Štefan, kontrolór zväzu Beáta Lipovská

Program:

 1. Úvod
 2. Ekonomické ukončenie roka
 3. Členské poplatky
 4. Zimná sezóna – preteky a určenie delegátov
 5. Určenie tím lídrov ME FISTC Pragelato, MS WSA Sportgastein
 6. Rôzne
 1. Úvod

Prezident privítal prítomných a vyzval na odsúhlasenie programu v predloženom znení.

UZN: P/24/001

Prezídium SZPZ schvaľuje program v preloženom znení.

ZA: 7      PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0

 1. Prezident oboznámil prezídium s ekonomickým skončením roka 2023.

UZN: P/24/002

Prezídium berie na vedomie informáciu ohľadom skončenia roku 2023

ZA: 7      PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0

 1. Členske príspevky: Prezídium SZPZ schválilo navýšenie členských príspevkov  pre rok 2024 nasledovne:
 • dospelí 30 €
 • mládež 10 €

Termín úhrady pre predsedov klubov je stanovený na deň 28.2.2024 na účet SZPZ č. SK43 5600 0000 0012 2522 6005.

UZN: P/24/003

Prezídium schvaľuje navýšenie členských príspevkov nasledovne:

 • dospelí 30 €
 • mládež 10 €

Termín úhrady pre predsedov klubov je stanovený na deň 28.2.2024 na účet SZPZ č. SK43 5600 0000 0012 2522 6005.

ZA: 7      PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0

 1. Prezídium SZPZ schvaľuje návrh delegátov na preteky zimnej sezóny 2024:
 • Ľadova1:  Igor Štefan
 • Ľadová 2: Igor Štefan, resp. Janka Mareková
 • Zuberec:  Monika Veverčiková
 • Lom nad Rimavicou: Igor Štefan
 • Oravská Polhora: Jana Mareková

UZN: P/24/004

Prezídium SZPZ schvaľuje delegátov na preteky zimnej sezóny 2024:

 • Ľadova1:  Igor Štefan
 • Ľadová 2: Igor Štefan, resp. Janka Mareková
 • Zuberec:  Monika Veverčiková
 • Lom nad Rimavicou: Igor Štefan
 • Oravská Polhora: Jana Mareková

ZA: 7      PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0

 1. Prezídium SZPZ zobralo na vedomie informáciu o výške príspevku uznanému športu na rok 2024 vo výške 41.500 €. Zároveň schválilo pracovnú skupinu na prípravu rozpočtu na rok 2024 v zložení Pribula, Kotuliaková a Lipovská. Príspevky organizátorom pretekov a ich výška sa budú posudzovať (na základe doručenej písomnej žiadosti) individuálne v priamej väzbe na aktuálnu situáciu, reálne potreby a možnosti SZPZ.

UZN: P/24/005

Prezídium SZPZ berie na vedomie informáciu o výške príspevku uznanému športu na rok 2024 vo výške 41.500 €.

Prezídium SZPZ súčasne zriadilo pracovnú skupinu na prípravu rozpočtu na rok 2024 v zložení Pribula, Kotuliaková, Lipovská.

ZA: 7      PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0

UZN: P/24/005

Prezídium SZPZ schválilo zámer zmeny systém posudzovania výšky príspevku pre organizátorov pretekov.

ZA: 7      PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0

Vo Vranove nad Topľou, 12.1.2024                      zapísal: Igor Pribula