Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZPZ

konaného dňa 15.3.2023 o 19:30 hod

Prítomní: Igor Pribula, Mariana Kotuliaková, Jana Mareková, Igor Štefan, Beáta Lipovská

Program:

 1. Zhodnotenie zimnej sezóny
 2. Schválenie finančných príspevkov na jarné a jesenné preteky
 3. Nominačná smernica
 4. Databáza pretekajúcich juniorov
 5. Stanovenie termínu pre nahlasovanie termínu pretekov na rok 2024
 6. Delegáti pre jarné preteky
 7. Rôzne
UZNESENIE: P/007/23
Prezídium SZPZ schvaľuje Program zasadnutia Prezídia SZPZ konaného dňa 15.3.2023
Za: 4                  Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

Program:

 1. Informácia Zhodnotenie zimnej sezóny
  • Úspešné Majstrovstvá Slovenska Dobšinská Ľadová Jaskyňa
  •  MS on-snow WSA Vermiglio 2023
   •  Medailové umiestnenia našich reprezentantov
  •  MS on-snow IFSS ASARNA 2023
   • Medailové umiestnenia našich reprezentantov
 1. Schválenie finančných príspevkov na jarné a jesenné preteky
  • Finančné príspevky na jarné a jesenné preteky :
   • 1 dňové – individuálne kategórie – 700 €
   • 2 dňové – individuálne kategórie – 1500 €
   • 2 dňové – všetky kategórie – 2000 €
UZNESENIE: P/008/23
 • Prezídium SZPZ schvaľuje finančné príspevky na jarné a jesenné preteky nasledovne:
  • Finančné príspevky na jarné a jesenné preteky :
   • 1dňové – individuálne kategórie – 700 €
   • 2dňové – individuálne kategórie – 1500 €
   • 2dňové – všetky kategórie – 2000 €
Za: 4                  Proti: 0             Zdržal sa: 0
 1. Nominačná smernica
 • Prezídium rozhodlo o vyškrtnutí bodu 4. nominačnej smernice, časti Možné alternovanie / výnimky / upresnenia v znení:
  • účasť na pretekoch zaradených v kalendári SZPZ môže byť nahradená účasťou na zahraničných pretekoch usporiadaných v súlade s predpismi medzinárodných organizácii (IFSS, ICF, WSA, FISTC) a pod záštitou národného zväzu daného štátu, v ktorom sa preteky konajú (takto môžu byť nahradené maximálne 2 preteky)
 • Prezídium rozhodlo o doplnení bodu 6 časti Možné alternovanie / výnimky / upresnenia , 1. odrážka – na verziu :
  • pretekár, ktorý na posledných MS alebo ME dosiahol medailové umiestnenie má garantované miesto v nominácii na nasledujúce MS alebo ME v rovnakej kategórii a v rámci rovnakej federácie, v ktorej toto umiestnenie získal. Zároveň musí štartovať s rovnakým psom ako na posledných MS/ME. V prípade záprahu musí štartovať aspoň s 50% rovnakými psami. V prípade umiestnenia na MS/ME off-snow sa neudeľuje garantované miesto v nominácii na preteky on-snow a opačne.
UZNESENIE: P/009/23
 • Prezídium SZPZ schválilo zmenu Nominačnej smernice nasledovne:
 • Prezídium rozhodlo o vyškrtnutí bodu 4. nominačnej smernice, časti Možné alternovanie / výnimky / upresnenia v znení:
  • účasť na pretekoch zaradených v kalendári SZPZ môže byť nahradená účasťou na zahraničných pretekoch usporiadaných v súlade s predpismi medzinárodných organizácii (IFSS, ICF, WSA, FISTC) a pod záštitou národného zväzu daného štátu, v ktorom sa preteky konajú (takto môžu byť nahradené maximálne 2 preteky)
 • Prezídium rozhodlo o doplnení bodu 6 časti Možné alternovanie / výnimky / upresnenia , 1. odrážka – na verziu :
  • pretekár, ktorý na posledných MS alebo ME dosiahol medailové umiestnenie má garantované miesto v nominácii na nasledujúce MS alebo ME v rovnakej kategórii a v rámci rovnakej federácie, v ktorej toto umiestnenie získal. Zároveň musí štartovať s rovnakým psom ako na posledných MS/ME. V prípade záprahu musí štartovať aspoň s 50% rovnakými psami. V prípade umiestnenia na MS/ME off-snow sa neudeľuje garantované miesto v nominácii na preteky on-snow a opačne.
Za: 4             Proti: 0           Zdržal sa: 0
 1. Databáza pretekajúcich juniorov
  • Prezídium poveruje člena kontrolnej komisie Tomáša Lacušku spracovávaním databázy juniorov a mládeže. Zároveň mu na tento účel udeľuje poverenie narábať s osobnými údajmi dotknutých osôb.
UZNESENIE: P/010/23
Prezídium SZPZ poveruje člena KRK Tomáša Lacušku spracovávaním databázy juniorov mládeže.
Za: 4             Proti: 0           Zdržal sa: 0
 1. Stanovenie termínu pre nahlasovanie pretekov na rok 2024 :
  •  Prezídium rozhodlo o termíne 15.11.2023 pre nahlasovanie termínu pretekov na rok 2024
UZNESENIE: P/011/23
Prezídium SZPZ schvaľuje termín 15. 11. 2023 pre nahlasovanie termínu pretekov na rok 2024.
Za: 4             Proti: 0            Zdržal sa: 0
 1. Delegáti pre jarné preteky :
  •  Láb – Katarína Vigodová
  •  Mošovce – Jana Mareková
  •  Doľany – Zuzana Orság
UZNESENIE: P/012/23
Prezídium SZPZ schvaľuje delegátov na jarné preteky nasledovne:

 • Láb – Katarína Vigodová
 • Mošovce – Jana Mareková
 • Doľany – Zuzana Orság
Za: 4             Proti: 0           Zdržal sa: 0

 

 1. Rôzne
  • Prezídium rozhodlo o úprave smernice pre vek pretekajúcich juniorov, na základe federácií umožňujúcich juniorom pretekať a to nasledovne :
   • On snow :
    • Od 15 rokov je možné pretekať na saniach s maximálne 4 psami
    • Od 11 rokov je možné pretekať na saniach s maximálne 2 psami
   • Off snow :
    • Od 12 rokov je možné pretekať v disciplínach kolobežka s 1 psom, kolobežka s 2 psami, bicykel s 1 psom
    • Od 16 rokov je možné pretekať na káre s maximálne 4 psami
    • Na Off-snow pretekoch môžu juniori absolvovať trať v rovnakej dĺžke ako hlavné súťažné kategórie (netýka sa pretekárov v disciplíne canicross)
     • Všetci pretekajúci juniori musia pri prezencií na daný pretek odovzdať podpísaný súhlas zákonného zástupcu.
     • Juniori môžu byť z rozhodnutia organizátora zaradený na koniec štartovného poľa
UZNESENIE: P/013/23
Prezídium schvaľuje úpravu smernice pre vek pretekajúcich juniorov, na základe federácií umožňujúcich juniorom pretekať a to nasledovne :

   • On snow :
    • Od 15 rokov je možné pretekať na saniach s maximálne 4 psami
    • Od 11 rokov je možné pretekať na saniach s maximálne 2 psami
   • Off snow :
    • Od 12 rokov je možné pretekať v disciplínach kolobežka s 1 psom, kolobežka s 2 psami, bicykel s 1 psom
    • Od 16 rokov je možné pretekať na káre s maximálne 4 psami
    • Na Off-snow pretekoch môžu juniori absolvovať trať v rovnakej dĺžke ako hlavné súťažné kategórie (netýka sa pretekárov v disciplíne canicross)
     • Všetci pretekajúci juniori musia pri prezencií na daný pretek odovzdať podpísaný súhlas zákonného zástupcu.
     • Juniori môžu byť z rozhodnutia organizátora zaradený na koniec štartovného poľa
Za: 4             Proti: 0           Zdržal sa: 0

Zapísala: Mariana Kotuliaková

Prezenčná listina