Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZPZ konaného dňa 30.5.2023 o 19:30 hod.

Prítomní: Igor Pribula, , Mariana Kotuliaková, Jana Mareková, Katarína Vigodová, kontrolór : Beáta Lipovská

Program:

 1. Kongres FISTC schválenie účasti
 2. Kongres ICF zhodnotenie
 3. Jesenná sezóna
 4. Kongres zväzu 14.10.2023 Mošovce príprava materiálov
 5. Nominačná smernica
 6. Blok kontrolóra
 7. Rôzne

UZNESENIE: P/014/23

 • Prezídium SZPZ schvaľuje Program zasadnutia Prezídia SZPZ konaného dňa 30.5.2023

ZA: 4              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

 

Program:

 1. Kongres FISTC schválenie účasti
  •  Kongresu FISTC sa SZPZ nezúčastní
  •  Príprava materiálov na MS FISTC SPRINT MID Abertamy 2023 prebehne pod vedením viceprezidenta SZPZ pre danú organizáciu.

UZNESENIE: P/015/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje neúčasť zástupcu SZPZ na kongrese FISTC

ZA: 4              PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0

 

 1. Kongres ICF – zhodnotenie

 

 1. Sezóna jeseň 2023

UZNESENIE: P/016/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje pretekársky kalendár na jeseň 2023

ZA: 4              PROTI: 0                    ZDRŽAL SA: 0

 

 1. Pripravovaný kongres 14.10.2023 – návrh bodov programu:
  • Voľba viceprezidenta pre FISTC, WSA, predsedu Disciplinárnej komisie
   • Zoznam kandidátov musí byť zverejnený najneskôr 3 dni pred voľbou
  • Súhlas so spracovávaním osobných údajov
  • Aktualizácia rokovacieho a volebného poriadku
  • Schválenie úpravy v stanovách

 

 1. Nominačná smernica a jej úprava
  • V zmysle úpravy nominačnej smernice z predchádzajúcich zasadnutí v plnom znení, je nutné špecifikovať, že je možné sa na predmetné majstrovstvá prihlásiť. Pretekár uhradí štartovné na účet zväzu a štartovné bude za pretekára uhradené zo strany SZPZ danej organizácií, aj v prípade, že pri odosielaní prihlášok, pretekár ešte nemá splnené podmienky nominácie.
   • V prípade, že pretekár splní podmienky nominácie na reprezentáciu, bude pretekár vyslaný na majstrovstvá.
   • Podmienky na nomináciu je nutné splniť do dátumu konania majstrovstiev. V prípade, že pretekár nesplní podmienky na nomináciu, nebude mu umožnené štartovať. Pretekár si v tomto prípade nemá právo nárokovať vrátenie vynaložených finančných prostriedkov.

UZNESENIE: P/017/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje zmenu nominačnej smernice v predloženom znení.

Za: 4               Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

 1. Okienko kontrolóra
  • V letnom období prebehne kontrola členskej základne
  • Rozpor v stanovách – úprava stanov – schválenie úpravy stanov na kongrese 14.10.2023
  • Orgán pre riešenie sporov – disciplinárna komisia – práva a povinnosti
  • Delegát SZPZ a jeho prítomnosť na pretekoch – práva a povinnosti
  • Doplniť a aktualizovať informačný systém športu

 

 1. Rôzne
  • Team Slovakia – dotácia zo strany Ministerstva školstva – bola schválená medailistom z ME IFSS Leipa 2022 na základe náročných kritérií.
   • Realizačný team :
    • Reprezentačný tréner : Jozef Pelikán
    • Zástupca SZPZ pre kontakt s Team Slovakia : Mariana Kotuliaková

 

UZNESENIE: P/018/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje zloženie Realizačného teamu pre Team Slovakia v zložení: Reprezentačný tréner: Jozef Pelikán

Zástupca SZPZ pre kontakt s Team Slovakia: Mariana Kotuliaková

Za: 4               Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

 • Aktualizácia členskej základne k 30.8.2023
 • Obmedzenie prestupov medzi klubmi
  • Prestup medzi jednotlivými klubmi bude umožnený pretekárom v období 1.4. – 31.7.
  • Mimo toto obdobie nebude pretekárom umožnené zmeniť klubovú príslušnosť
  • SZPZ si vyhradzuje právo na udelenie výnimky v jednotlivých opodstatnených prípadoch

 

UZNESENIE: P/019/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje obmedzenie prestupov medzi klubmi nasledovne:
   • Prestup medzi jednotlivými klubmi bude umožnený pretekárom v období 1.4. – 31.7.
   • Mimo toto obdobie nebude pretekárom umožnené zmeniť klubovú príslušnosť
   • SZPZ si vyhradzuje právo na udelenie výnimky v jednotlivých opodstatnených prípadoch

Za: 4               Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

  • Michalovi Ivančovi, reprezentantovi a medailistovi z MS WSA Vermiglio 2023, v kategórií skijoring s 1 psom obsadil 3. Miesto, udeľuje prezídium na základe Ekonomickej smernice, časti Preplácanie cestovných náhrad, výnimku z bodu 1.7.1

 

UZNESENIE: P/020/23

  • Prezídium SZPZ schvaľuje preplatenie cestovných náhrad Michalovi Ivančovi, reprezentantovi a medailistovi z MS WSA Vermiglio 2023 na základe bodu 1.7.1 Ekonomickej smernice, Preplácanie cestovných náhrad.

Za: 4               Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

UZNESENIE: P/021/23

  • Kvalifikačný pretek pre ICF Leipa WCH 2023 na nasadzovanie pretekárov do štartovnej listiny sa uskutoční dňa 9.9.2023 ( sobota – iba prvé kolo preteku ), vrámci preteku Fitmin Race Pezinská Baba. Na základe výkonov v daný deň sa budú určovať výkonnostné triedy pretekárov na Majstrovstvá sveta ICF Leipa 2023. Pretekár, ktorý sa preteku nezúčastní, bude automaticky zaradený do horšej (pomalšej) kvalifikačnej triedy.

Za: 4               Proti: 0             Zdržal sa: 0

 

Zapísala: Mariana Kotuliaková

 

Prezenčná listina: prezenčka 300523